Thông tư 40/2018/TT-BCT – Quy định về tài liệu quản lý an toàn dầu khí.

An toàn dầu khí luôn được đặt lên hàng đầu, ngày 03/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BCT Quy định cụ thể về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Tóm lượt về Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng theo Thông tư số 40/2018/TT-BCT về an toàn dầu khí.

Sơ lược nội dung Thông tư gồm có các Chương/ Điều như sau:

Chương I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn dầu khí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động dầu khí được tiến hành trên đất liền, vùng biển thuộc chủ quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Thời điểm xây dựng các tài liệu quản lý an toàn

Điều 5. Yêu cầu mô tả tổng quan về Dự án, công trình trong tài liệu quản lý an toàn

Chương II – CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN

Điều 6. Chính sách và mục tiêu về an toàn

Điều 7. Tổ chức công tác an toàn, phân cấp trách nhiệm về công tác an toàn

Điều 8. Chương trình huấn luyện an toàn; yêu cầu về năng lực, trình độ và kinh nghiệm của người lao động

Điều 9. Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về An toàn – Sức khỏe – Môi trường bao gồm các nội dung sau:

Điều 10. Quản lý nhà thầu

Chương III – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN DẦU KHÍ

Điều 11. Xác định mục đích, phạm vi của báo cáo

Điều 12. Mức rủi ro được chấp nhận

Điều 13. Phương pháp luận đánh giá rủi ro

Điều 14. Nhận diện các mối nguy

Điều 15. Đánh giá rủi ro định tính

Điều 16. Đánh giá rủi ro định lượng

Điều 17. Biện pháp giảm thiểu

Điều 18. Kết luận và kiến nghị

Chương IV – KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP

Điều 19. Xác định và phân loại các tình huống khẩn cấp

Điều 20. Tổ chức, phân cấp trách nhiệm, trách nhiệm trong tình huống khẩn cấp

Điều 21. Hệ thống báo cáo khi xảy ra sự cố, tai nạn hoặc xuất hiện các tình huống nguy hiểm

Điều 22. Quy trình ứng cứu các tình huống khẩn cấp

Điều 23. Nguồn lực phục vụ ứng cứu khẩn cấp

Điều 24. Địa chỉ liên lạc và thông tin trong ứng cứu khẩn cấp với các bộ phận nội bộ và báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan

Điều 25. Huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp

Điều 26. Kế hoạch khôi phục hoạt động sau sự cố, tai nạn

Chương V – TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 27. Trách nhiệm thực hiện của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh có hoạt động dầu khí

Điều 29. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động dầu khí

Điều 30. Điều khoản thi hành

Nội dung toàn van của Thông tư 40/2018/TT-BCT. Các bạn có thể xem và tải về tại đây:

Trả lời

Close Menu