TCVN 9058:2011 (ISO 14119:1998, sửa đổi 1:2007) về An toàn máy – Cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn – Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn

TCVN 9058:2011 / ISO 14119:1998 (WITH AMENDMENT 1:2007)

AN TOÀN MÁY – CƠ CẤU KHÓA LIÊN ĐỘNG KẾT HỢP VỚI BỘ PHẬN CHE CHẮN – NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN

Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection

Lời nói đầu

TCVN 9058:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14119:1998.

TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) đưa ra các hướng dẫn cho người thiết kế máy và người viết các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm về cách thiết kế và lựa chọn các cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng như tài liệu hướng dẫn về kiểm soát rủi ro khi không có tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm cho một máy cụ thể. Các phần có liên quan của tiêu chuẩn TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) được sử dụng riêng biệt hoặc cùng với các điều khoản từ các tiêu chuẩn khác, có thể được sử dụng làm cơ sở cho các quy trình kiểm tra về sự thích hợp của một cơ cấu đối với các nhiệm vụ khóa liên động.

Theo công bố của nhà sản xuất, một cơ cấu khóa liên động tuân theo tiêu chuẩn
TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) mà không viện dẫn các điều riêng là không có ý nghĩa.

Các Phụ lục A đến Phụ lục N chỉ bao gồm các ví dụ tuân theo các nguyên tắc được đặt ra trong tiêu chuẩn TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) và ứng dụng của chúng đã được hợp thức hóa bởi kinh nghiệm. Có thể chấp nhận các giải pháp khác với điều kiện là chúng tuân theo cùng các nguyên tắc.

AN TOÀN MÁY – CƠ CẤU KHÓA LIÊN ĐỘNG KẾT HỢP VỚI BỘ PHẬN CHE CHẮN – NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN

Safety of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection

1. Phạm vi áp dụng TCVN 9058:2011 / ISO 14119:1998

Tiêu chuẩn TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) quy định các nguyên tắc về thiết kế và lựa chọn, không phụ thuộc vào nguồn năng lượng, các cơ cấu khóa liên động kết hợp với các bộ phận che chắn định nghĩa trong 3.26.1 “Cơ cấu khóa liên động [khóa liên động]”, 3.25.4 “bộ phận che chắn khóa liên động” và 3.25.5 “bộ phận che chắn khóa liên động có cơ cấu khóa” của TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003).

Tiêu chuẩn TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) cũng quy định các yêu cầu dành riêng cho các cơ cấu khóa liên động bằng điện (xem Điều 6).

Tiêu chuẩn TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) áp dụng cho các chi tiết hoặc bộ phận của bộ phận che chắn để khởi động các cơ cấu khóa liên động.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu đối với bộ phận che chắn được cho trong EN 953. Việc xử lý tín hiệu từ cơ cấu khóa liên động để dừng và cho máy cố định được nêu trong TCVN 7384-1:2010 (ISO 13849-1:2006).

2. Tài liệu viện dẫn TCVN 9058:2011 / ISO 14119:1998

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9058:2011 ( ISO 14119:1998 ) . Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6720:2000 (ISO 13852:1996), An toàn máy – Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm

TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000), An toàn máy – Ngăn chặn khởi động bất ngờ.

TCVN 7301:2008 (ISO 14121:2007), An toàn máy – Nguyên tắc đánh giá rủi ro.

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.

TCVN 7384-1:2010 (ISO 13849-1:2006), An toàn máy- Bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển – Phần 1: Nguyên tắc chung về thiết kế)

IEC 60204-1:1992, Safety of machinery – Electrical equipment of industrial machines – Part 1: General requirements (An toàn máy – Thiết bị điện của máy công nghiệp – Phần 1: Yêu cầu chung)

IEC 60947-5-1:1990, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5: Control circuit devices and switching elements – Section 1: Electromechanical control circuit devices (Cơ cấu chuyển mạch và cơ cấu điều khiển điện áp thấp – Phần 5: Cơ cấu của mạch điều khiển và phần tử chuyển mạch – Đoạn 1: Cơ cấu của mạch điều khiển cơ – điện)

EN 953, Safety of machinery – General requirements for the design and construction of guards (fixed, movable) (An toàn máy – Yêu cầu chung về thiết kế và cấu tạo bộ phận che chắn (cố định, di động)).

EN 999, Safety of machinery – The positioning of protective equipment in respect of approach speed of parts of the human body (An toàn máy – Định vị thiết bị bảo vệ đối với tốc độ tiếp cận của bộ phận cơ thể người)

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 9058:2011 / ISO 14119:1998 BẠN CÓ THỂ XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu