01.10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ATVSLĐ (An toàn vệ sinh lao động) CỦA DOANH NGHIỆP

Nội dung Điều 10, Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH có quy định cụ thể về báo cáo tình hình công tác ATVSLĐ (công tác an toàn vệ sinh lao động) của doanh nghiệp/ cơ sở như sau:

Điều 10. Thống kê, báo cáo về công tác ATVSLĐ (công tác an toàn vệ sinh lao động)
1. Người sử dụng lao động phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.
2. Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.
3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 25 tháng 01 hằng năm.

Căn cứ pháp lý trên quy định, trước ngày 10/01 hàng năm, doanh nghiệp cần phải gửi báo cáo về công tác ATVSLĐ (công tác an toàn vệ sinh lao động) định kỳ hằng năm với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH.

Thông tin cụ thể như sau:
– Báo cáo thống kê về công tác ATVSLĐ (công tác an toàn vệ sinh lao động)
– Nơi tiếp nhận báo cáo: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y Tế
– Thời gian báo cáo: Trước ngày 10/01 hàng năm
– Thời gian lưu báo cáo:….

Các bạn vui lòng xem chi tiết Phụ lục II, hoặc tải về tại đây

Trả lời

Close Menu