01.15 – Báo cáo hoạt động hóa chất (TT 32/2017/TT-BCT)

Tại Điều 9, Thông tư 32/2017/TT-BCT, quy định cụ thể về Báo cáo hoạt động hóa chất tại doanh nghiệp/ cơ sở.

Điều 9. Chế độ báo cáo
1. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân
a. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất;
b. Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ quy định tại điểm a khoản này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;
c. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất hoặc chấm dứt hoạt động hóa chất đến Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2. Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý theo Mẫu số 05b quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này gửi Cục Hóa chất.
3. Khi được yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được phân công trách nhiệm tại Điều 10 của Thông tư này có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hóa chất theo chức năng, nhiệm vụ, gửi Cục Hóa chất tổng hợp.

Nội dung báo cáo hóa chất theo Phụ lục 5a, Thông tư 32/2017/TT-BCT gồm có các nội dung:

  • Phần I: Thông tin chung
  • Phần II: Xuất nhập khẩu hóa chất
  • Phần III: Báo cáo mua bán hóa chất trong nước
  • Phần IV: Khai báo hóa chất sản xuất và báo cáo sản xuất các loại hóa chất khác
  • Phần V: Báo cáo hoạt động sử dụng hóa chất
  • Phần VI: Công tác an toàn hóa chất

CÁC BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT, VÀ TẢI VỀ PHỤ LỤC 5A, THÔNG TƯ 32/2017/TT-BCT TẠI ĐÂY:

Trả lời

Close Menu