01.31 – BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (36/2015/TT-BTNMT)

Đối với nhóm chủ nguồn thải chất thải nguy hại, căn cứ Khoản 6, Điều 7, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định cụ thể về báo cáo quản lý chất thải nguy hại như sau:

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH
6. Lập và nộp các báo cáo quản lý chất thải nguy hại:
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động;
b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Mẫu Phụ lục 4 (A) báo cáo quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT các bạn có thể xem chi tiết và tải về tại đây:

Trả lời

Close Menu