01.10 | 07.05 – BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo Khoản 1, Điều 24, Nghị định 39/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 24. Thời Điểm, mẫu báo cáo tai nạn lao động
Việc báo cáo tai nạn lao động theo quy định tại Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động được thực hiện như sau:
Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

Cụ thể:
– Tên báo cáo: Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
– Nơi tiếp nhận: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
– Thời điểm báo cáo:
—- Trước ngày 05/07 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm
—- Trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm
– Thời gian lưu hồ sơ:

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động được quy định tại Phụ lục XII, ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Các bạn vui lòng xem chi tiết, tải về tại đây.Trả lời

Close Menu