01.10 | 07.05 – BÁO CÁO Y TẾ CỦA CƠ SỞ THEO THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT

Theo Điều 10, Thông tư 19/2016/TT-BYT, quy định cụ thể về chế độ báo cáo y tế (báo cáo hoạt động y tế) của doanh nghiệp/ cơ sở như sau:

Điều 10. Tuyến cơ sở
Đơn vị và nội dung báo cáo:
a) Cơ sở lao động thực hiện việc báo cáo y tế (báo cáo hoạt động y tế) lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến huyện và Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc báo cáo các trường hợp tai nạn lao động được khám và điều trị tại đơn vị theo mẫu quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2016/NĐ-CP).
Đơn vị nhận báo cáo:
a) Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;
b) Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.
Thời gian gửi báo cáo:
a) Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
b) Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Cụ thể về báo cáo y tế như sau:
– Tên báo cáo: Báo cáo hoạt động y tế tại cơ sở
– Nơi tiếp nhận báo cáo: Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở
– Thời điểm gửi báo cáo:
—- Trước ngày 05 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm
—- Trước ngày 10 tháng 1 năm tiếp theo đối với báo cáo năm
– Thời gian lưu báo cáo:

Báo cáo y tế (báo cáo hoạt động y tế) của cơ sở theo Thông tư 19/2016/TT-BYT được thực hiện theo mẫu Phụ lục 8. Các bạn có thể xem và tải về tại đây.

Trả lời

Close Menu