TCVN ISO 14005:2015 (ISO 14005:2010) về Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn áp dụng theo giai đoạn hệ thống quản lý môi trường, bao gồm đánh giá kết quả hoạt động môi trường

ISO 14005:2010 – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THEO GIAI ĐOẠN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, BAO GỒM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Environmental management systems – Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Thuật ngữ và định nghĩa

3  Quá trình thực hiện theo giai đoạn

4  Thực hiện một dự án có liên quan đến môi trường để đảm bảo sự hỗ trợ và cam kết của lãnh đạo để bắt đầu áp dụng theo theo giai đoạn một EMS

5  Những yếu tố hỗ trợ việc áp dụng và duy trì một EMS

6  Xây dựng và áp dụng một EMS

Phụ lục A (Tham khảo) Xem xét chung về các hoạt động

Phụ lục B (Tham khảo) Ví dụ về áp dụng theo năm giai đoạn

Phụ lục C (Tham khảo) Ví dụ về sự áp dụng phân theo ba giai đoạn

Phụ lục D (Tham khảo) Ví dụ về một dự án công tác EMS

Phụ lục E (tham khảo) Bảng tham chiếu

Thư mục tài liệu tham khảo

Li nói đầu

TCVN ISO 140005:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 14005:2010;

TCVN ISO 140005:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14005:2010 – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG này nhằm khuyến khích và hướng dẫn các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường (EMS) đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 14001. Hướng dẫn này không vượt ra ngoài khuôn khổ tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, ngoại trừ việc thêm vào các đánh giá kết quả hoạt động môi trường, tiêu chuẩn ISO 14005:2010 – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG này không nhằm sử dụng cho việc giải thích TCVN ISO 14001 và mục đích chứng nhận sự phù hợp.

Nhiều tổ chức đã được hưởng lợi từ việc sở hữu một hệ thống quản lý môi trường chính thức. Nhưng cũng nhiều tổ chức, đặc biệt là SME không có được hệ thống như vậy, mặc dù hệ thống quản lý môi trường có thể mang đến nhiều lợi ích cho họ. Tiêu chuẩn ISO 14005:2010 – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG này sử dụng cách tiếp cận theo giai đoạn để áp dụng một hệ thống quản lý môi trường có thể phát triển, thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, TCVN ISO 14001.

TCVN ISO 14001 là tiêu chuẩn về EMS được chấp nhận rộng rãi nhất, một phương pháp tiếp cận theo cấu trúc để quản lý các vấn đề môi trường của một tổ chức. Nó tương thích với nhiều phương pháp tiếp cận theo hệ thống quản lý và cũng hình thành ra cơ sở cho nhiều phương pháp tiếp cận theo hệ thống quản lý khác.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN ISO 14005:2010 – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Trả lời

Close Menu