TCVN ISO 14006:2013 (ISO 14006:2011) về Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn để hợp nhất thiết kế sinh thái

TCVN ISO 14006:2013 (ISO 14006:2011) – THIẾT KẾ SINH THÁI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. HƯỚNG DẪN ĐỂ HỢP NHẤT THIẾT KẾ SINH THÁI

Environmental management systems. Guidelines for incorporating ecodesign

Lời nói đầu

TCVN ISO 14006:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 14006:2011;

TCVN ISO 14006:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Sự lo ngại quốc tế về tổn hại với môi trường (ví dụ như biến đổi khí hậu, suy giảm các nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí) đang khuyến khích các tổ chức chú ý nhiều hơn đến quản lý các tác động môi trường từ các hoạt động và sản phẩm của họ, và tập trung vào cải tiến liên tục tính năng môi trường của các sản phẩm. Nhằm giảm bớt các ảnh hưởng có hại đến môi trường, ngày càng có nhiều hơn nữa các tổ chức đang nhận ra nhu cầu cần hợp nhất tính năng môi trường vào việc thiết kế các sản phẩm của họ.

CHÚ THÍCH Trong tiêu chuẩn ISO 14006:2011 – THIẾT KẾ SINH THÁI này, thuật ngữ “sản phẩm” được hiểu bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ.

Thực tế là luật pháp liên quan đến tác động môi trường của các sản phẩm đang được áp dụng với tỷ lệ tăng lên trên toàn thế giới cũng đang cổ vũ nhiều tổ chức cải tiến tính năng môi trường của sản phẩm của họ. Các tổ chức như vậy cần đến hướng dẫn về áp dụng như thế nào những nỗ lực của mình theo một cách thức có hệ thống, nhằm đạt được các mục tiêu môi trường và duy trì sự cải tiến liên tục trong tính năng môi trường của sản phẩm cũng như các quá trình của họ.

Thiết kế sinh thái có thể được hiểu như là một quá trình được tích hợp vào trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm nhằm giảm thiểu các tác động môi trường và liên tục cải tiến tính năng môi trường của sản phẩm, suốt vòng đời của sản phẩm từ khâu khai thác nguyên liệu thô cho đến kết thúc vòng đời sản phẩm. Nhằm làm lợi cho tổ chức và để đảm bảo rằng tổ chức đạt được các mục tiêu môi trường của mình, dự định là thiết kế sinh thái được thực hiện như một phần đồng bộ của các hoạt động kinh doanh của tổ chức. Thiết kế sinh thái có thể có các ứng dụng cho tất cả các chức năng của một tổ chức.

Để thực hiện thiết kế sinh thái theo một cách có hệ thống và có thể điều khiển được, dự định là các tổ chức áp dụng một quá trình thích hợp và sau đó có sự tiếp cận với, hoặc có, năng lực cần thiết để tiến hành và quản lý quá trình này. Điều này cần đến sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao nhất (xem 4.2).

Một thiết kế sinh thái xảy ra trong phạm vi lĩnh vực thiết kế và phát triển của một tổ chức, khi kiến thức cần cho việc tiến hành và quản lý thiết kế sinh thái luôn sẵn có. Tuy nhiên, khi ý định thiết kế sinh thái được thực hiện trong phạm vi một hệ thống quản lý môi trường (EMS) thì lúc đó người chịu trách nhiệm về EMS cần có sự hiểu biết về quá trình này sẽ được quản lý và kiểm soát cái gì và như thế nào. Với cách này, thì sự toàn vẹn của EMS là không bị xâm hại và có thể đạt được các mục tiêu môi trường cho sản phẩm.

Những phạm vi kiến thức chung cần cho thiết kế sinh thái trong phạm vi của một hệ thống quản lý môi trường là như sau đây:

a) đánh giá tác động của sản phẩm đến môi trường;

b) phân định ra các biện pháp thiết kế sinh thái phù hợp để giảm bớt những ảnh hưởng bất lợi của các tác động môi trường;

c) quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm, và sự hiểu biết về một quá trình thiết kế sinh thái cũng như quản lý nó như thế nào là thích hợp bên trong một EMS.

Hai mục đầu trong ba mục trên đây rất có thể là nằm trong phạm vi lĩnh vực thiết kế và phát triển, nhưng mục thứ ba rõ ràng là có ý nghĩa chính cho người chịu trách nhiệm đối với EMS. Tiêu chuẩn ISO 14006:2011 – THIẾT KẾ SINH THÁI này cung cấp hướng dẫn cơ bản về lĩnh vực của mục thứ ba này.

Trước tiên, tiêu chuẩn ISO 14006:2011 – THIẾT KẾ SINH THÁI này đề cập và tạo mối liên hệ tương tác của cả ba phạm vi kiến thức cần có cho thiết kế sinh thái trong phạm vi một EMS.

TCVN ISO 14001 (ISO 14001) kết nối việc quản lý các quá trình của một tổ chức với các tác động môi trường, nhưng không bao gồm quá trình quản lý thiết kế. TCVN ISO 9001 (ISO 9001) đề cập đến quản lý quá trình thiết kế nhưng không đề cập rành mạch đến các tác động môi trường. TCVN ISO/TR 14062 (ISO/TR 14062) và IEC 62430 trợ giúp cho việc hợp nhất sự đánh giá các khía cạnh và tác động môi trường vào trong quá trình thiết kế và phát triển, nhưng các tiêu chuẩn này không giải thích đầy đủ về các hoạt động có liên quan trong phạm vi khuôn khổ quản lý kinh doanh và môi trường như những gì được mô tả trong TCVN ISO 14001 (ISO 14001). ISO 14006:2011 – THIẾT KẾ SINH THÁI


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14006:2013 (ISO 14006:2011) – THIẾT KẾ SINH THÁI BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu