TCVN ISO 14021:2017 (ISO 14021:2016) về Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Tự công bố về môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II)

TCVN ISO 14021:2017 (ISO 14021:2016) về Nhãn môi trường

Lời nói đầu

TCVN ISO 14021:2017 thay thế cho TCVN ISO 14021:2013

TCVN ISO 14021:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 14021:2016.

TCVN ISO 14021:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệuISO 14021:2016

Việc tăng nhanh của các công bố về môi trường đã tạo ra nhu cầu đối với các tiêu chuẩn ghi nhãn môi trường dùng cho việc xem xét, cân nhắc toàn bộ các khía cạnh liên quan đến vòng đời sản phẩm khi soạn thảo các loại công bố. Tự công bố về môi trường có thể do các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ tiến hành hoặc do bất cứ ai có lợi ích từ việc công bố đó thực hiện. Các công bố về môi trường cho sản phẩm có thể thực hiện bằng hình thức lời văn, biểu tượng hoặc minh họa bằng đồ thị trên nhãn sản phẩm hoặc bao bì, hoặc trong bản giới thiệu sản phẩm, bản tin kỹ thuật, quảng cáo, chào hàng, tiếp thị từ xa cũng như thông qua các phương tiện điện tử hoặc kỹ thuật số như mạng internet.

Trong các hình thức tự công bố về môi trường, điều cơ bản là phải đảm bảo tính tin cậy. Điều này quan trọng vì việc kiểm định được tiến hành đầy đủ để tránh các ảnh hưởng bất lợi cho thị trường như các hàng rào thương mại hay cạnh tranh không bình đẳng mà có thể nảy sinh từ các công bố về môi trường không đáng tin cậy và không trung thực. Phương pháp luận đánh giá do những người ra công bố sử dụng cũng phải rõ ràng, công khai, hợp lý về mặt khoa học và phải được lập thành văn bản sao cho những ai mua hoặc sẽ mua sản phẩm có thể được đảm bảo về tính đúng đắn của các hình thức công bố đó.

NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ VỀ MÔI TRƯỜNG – TỰ CÔNG BỐ VỀ MÔI TRƯỜNG (GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU II)

Environmental labels and declarations – Self-declared evironmental claims (Type II enviromental labelling)

1  Phạm vi áp dụngISO 14021:2016

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để tự công bố về môi trường, bao gồm các công bố bằng lời văn, bằng biểu tượng, hình vẽ lên trên sản phẩm. Tiêu chuẩn này còn mô tả các thuật ngữ được lựa chọn dùng thông dụng trong các công bố về môi trường và đưa ra các yêu cầu mức độ sử dụng các thuật ngữ đó. Tiêu chuẩn này cũng mô tả sự đánh giá và phương pháp luận kiểm định chung đối với việc tự công bố về môi trường, các phương pháp đánh giá và phương pháp kiểm định cụ thể đối với các hình thức công bố đã chọn trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn ISO 14021:2016 này không ngăn cản, hủy bỏ, hoặc thay đổi các thông tin, công bố hoặc ghi nhãn môi trường mang tính pháp lý yêu cầu, hoặc bất kỳ các quy định nào khác của pháp luật.

2  Tài liệu viện dẫnISO 14021:2016

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14021:2016 này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN ISO 14020, Nhãn môi trường và bản công bố môi trường – Nguyên tắc chung.

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols (Các biểu tượng đồ họa sử dụng trên thiết bị – Các biểu tượng đã đăng ký).

ISO/TS 14067, Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and communication (Khí nhà kính – Dấu vết cacbon của sản phẩm – Các yêu cầu và hướng dẫn đối với định lượng và trao đổi thông tin).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn ISO 14021:2016 này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14021:2017 (ISO 14021:2016) về Nhãn môi trường BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu