TCVN ISO 14034:2017 (ISO 14034:2016) về Quản lý môi trường – Kiểm định công nghệ môi trường (ETV)

TCVN ISO 14034:2017 (ISO 14034:2016) Kiểm định công nghệ môi trường (ETV)

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (ETV)

Environmental management – Environmental technology verification (ETV)

Lời nói đầu

TCVN ISO 14034:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 14034:2016;

TCVN ISO 14034:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu ISO 14034:2016

Mục tiêu của kiểm định công nghệ môi trường (ETV) là cung cấp một quá trình kiểm định tin cậy, xác thực và độc lập về kết quả hoạt động của các công nghệ môi trường. Công nghệ môi trường là công nghệ mang lại các giá trị gia tăng về môi trường hoặc đo các thông số để chỉ ra các tác động môi trường. Các loại công nghệ như vậy ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức về môi trường và đạt được sự phát triển bền vững.

ETV góp phần vào công cuộc bảo vệ và gìn giữ môi trường bằng cách thúc đẩy và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các công nghệ môi trường sáng tạo, đặc biệt các công nghệ hoạt động có hiệu quả hơn so với các công nghệ tương đương. ETV còn đặc biệt áp dụng cho các loại hình công nghệ môi trường mà không thể đánh giá đầy đủ được những tính năng sáng tạo hoặc kết quả hoạt động bằng những tiêu chuẩn hiện hành. Thông qua việc cung cấp các bằng chứng khách quan, ETV cung cấp sự xác nhận độc lập và khách quan về kết quả hoạt động của công nghệ môi trường dựa trên các dữ liệu thử nghiệm tin cậy. ETV hướng tới tăng cường độ tin cậy của các công nghệ mới, công nghệ sáng tạo bằng cách hỗ trợ việc ra quyết định được thông tin giữa các bên quan tâm.

1  Phạm vi áp dụng ISO 14034:2016

Tiêu chuẩn ISO 14034:2016 này quy định các nguyên tắc và các yêu cầu đối với việc kiểm định công nghệ môi trường (ETV).

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN ISO/IEC 17020:2012 (ISO/IEC 17020:2012), Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định.

TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025), Các yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14034:2017 (ISO 14034:2016) Kiểm định công nghệ môi trường (ETV) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu