Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) về Quản lý môi trường – Từ vựng

TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) về Quản lý môi trường – Từ vựng

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TỪ VỰNG

Environmental management – Vocabulary

Lời nói đầu

TCVN ISO 14050:2015 thay thế TCVN ISO 14050:2009

TCVN ISO 14050:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 14050:2009

TCVN ISO 14050:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiu

Tiẽu chuẩn TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) này bao gồm các khái niệm và định nghĩa được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000 liên quan đến quản lý môi trường.

Trao đổi thông tin rất quan trọng trong quá trình áp dụng và vận hành Hệ thống quản lý môi trường. Trao đổi thông tin hiệu quả nhất nếu có sự thông hiểu chung với các thuật ngữ được sử dụng.

Nhiều thuật ngữ và định nghĩa về môi trường là kết quả của nhiều khái niệm được phát triển gần đây. Sự tiến triển dần dần của các khái niệm môi trường rất có ý nghĩa để thuật ngữ học về môi trường liên tục phát triển. Mục đích của tiêu chuẩn TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) này là truyền đạt sự thông hiểu các thuật ngữ đã được sử dụng trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000.

Đây là tiêu chuẩn hàng đầu nhằm cung cấp cho người dùng một bộ tài liệu biên soạn về các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong các lĩnh vực quản lý môi trường. Mặc dù vậy, các tài liệu cũng sẽ được sử dụng cho công việc xây dựng tiêu chuẩn, nhất là những người liên quan đến dịch thuật, nhằm hỗ trợ để duy trì tính nhất quán.

Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) này được lấy từ các tiêu chuẩn về quản lý môi trường trong Thư mục tài liệu tham khảo.

Do công tác xây dựng các tiêu chuẩn quản lý môi trường vẫn tiếp tục diễn ra trong phạm vi Ban kỹ thuật ISO/TC 207, và phối hợp với Ban kỹ thuật ISO/TC 176, bao gồm cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung, tiêu chuẩn TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) này sẽ được sửa đổi, bổ sung và soát xét lại khi cần thiết.

Các khái niệm khác có thể gặp phải trong lĩnh vực quản lý môi trường nhưng không được định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) này. Tuy nhiên, để hỗ trợ người dùng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000 về quản lý môi trường, một số khái niệm bổ sung được cung cấp thêm tại Phụ lục A.

Người sử dụng tiêu chuẩn cần lưu ý rằng việc áp dụng và mô tả những khái niệm này là khác nhau trong cộng đồng thế giới. Các tài liệu tham khảo trong Phụ lục A không nhằm quảng bá hoặc xác nhận sử dụng các khái niệm này.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14050:2015 (ISO 14050:2009) về Quản lý môi trường – Từ vựng BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu