TCVN 11465:2016 (ISO 16304:2013) về Tàu biển và công nghệ hàng hải – Bảo vệ môi trường biển – Bố trí, quản lý các phương tiện tiếp nhận chất thải của cảng

TCVN 11465:2016 (ISO 16304:2013) Bảo vệ môi trường biển

TÀU BIỂN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI – BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN – BỐ TRÍ, QUẢN LÝ CÁC PHƯƠNG TIỆN TIẾP NHẬN CHẤT THẢI CỦA CẢNG

Ships and marine technology – Marine environment protection – Arrangement and management of port waste reception facilities

Lời nói đầu

TCVN 11465:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 16304:2013.

TCVN 11465:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu ISO 16304:2013 Bảo vệ môi trường biển

Sự triển khai các phương tiện tiếp nhận của cảng (PRF) đối với chất thải phát sinh từ tàu và chất thải tồn lưu từ vận chuyển hàng hóa là một yếu tố chính trong việc quản lý của từng dòng chất thải trên tàu được đề cập trong Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu (MARPOL), năm 1973, được sửa đổi bằng Nghị định thư năm 1978 từ Phụ lục I đến Phụ lục VI, ngoại trừ Phụ lục III (hàng hóa nguy hiểm được đóng gói). MARPOL yêu cầu các nước tham gia công ước đảm bảo cung cấp các cơ sở tiếp nhận thích hợp trong cảng để nhận chất thải. Các bên tham gia MARPOL được khuyến khích triển khai thực hiện pháp luật và nên xem xét kết hợp quy định pháp luật của khu vực và liên chính phủ 1). Tuy nhiên, do hoạt động, quyền sở hữu, địa lý, và sự khác biệt luật pháp tại các cảng, nên có sự khác biệt lớn trong cách hoạt động được tiến hành. Để khắc phục một số vấn đề lớn, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) thông qua Tiểu ban FSI (Flag State Implementation) đã xây dựng một chương trình hành động để giải quyết những bất cập của các cơ sở tiếp nhận của cảng.

Tiêu chuẩn ISO 16304:2013 Bảo vệ môi trường biển này cung cấp phương pháp để giải quyết các chất thải phát sinh từ tàu và tồn lưu từ vận chuyển hàng hóa và cách thức chất thải được quản lý trên bờ. Việc cung cấp, vận hành và sử dụng PRF vốn được liên kết một cách cố hữu, vì vậy tiêu chuẩn ISO 16304:2013 Bảo vệ môi trường biển này đề cập đến việc thiết kế các PRF và sự hoạt động và quản lý chúng. Sự hoạt động và quản lý này được thiết kế để sử dụng cho các cảng và bến cảng với các PRF hiện có nhằm mục đích cải tiến hệ thống của mình; tiêu chuẩn này cũng sử dụng cho các cảng mới và bến cảng đang xây dựng PRF.

Để có được sự quản lý chất thải hiệu quả nhất và giảm thời gian và gánh nặng tài nguyên trong cách ly và xử lý chất thải tại các cảng, các khái niệm về giảm thiểu chất thải đã được tích hợp vào tiêu chuẩn ISO 16304:2013 Bảo vệ môi trường biển này bằng cách kết hợp các nguyên tắc cơ bản sau đây:

• Đối với chất thải phát sinh trên tàu:

“Phòng ngừa trước khi tái chế trước khi thu hồi năng lượng trước khi thải bỏ”

• Một khi chất thải được đưa lên bờ:

“Tránh trước khi giảm thiểu trước khi tái sử dụng trước khi tái chế trước khi đốt có thu hồi năng lượng trước khi thải bỏ”

Chủ tàu và những người điều hành, chủ hàng hóa, chủ sở hữu cảng và kho cảng và các nhà khai thác, cùng với các chính phủ, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý tốt thu gom chất thải đặc biệt là sự tôn trọng đối với sức khỏe và an toàn trên tàu và tại các cảng và bến cảng. IMO công nhận rằng các phương pháp tiêu chuẩn để quản lý chất thải cả trên tàu và trên bờ tại PRF sẽ hài hòa các thực hành và đảm bảo chất thải phát sinh từ tàu được chuyển giao cho các cơ sở trên bờ một cách thuận lợi. Các bên tham gia Công ước Basel cũng hỗ trợ việc xây dựng tiêu chuẩn ISO 16304:2013 Bảo vệ môi trường biển này và đã yêu cầu Ban Thư ký tiếp tục hợp tác với ISO với mục tiêu đưa các yêu cầu của Công ước Basel về giảm thiểu chất thải và quản lý một cách hợp lý về môi trường vào tiêu chuẩn này.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã công bố tiêu chuẩn ISO 21070, trong đó cung cấp phương pháp luận để phân loại rác thải của tàu. Do đó, ở một mức độ nhất định, chất thải do tàu phát sinh sẽ được phân loại. Tuy nhiên, chỉ áp dụng ISO 21070 là không đủ và cần phải áp dụng thêm một tiêu chuẩn khác về tiếp nhận chất thải. Tiêu chuẩn này hỗ trợ trong việc lập kế hoạch cho việc cung cấp một cảng có PRF thích hợp.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 11465:2016 (ISO 16304:2013) Bảo vệ môi trường biển BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu