TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012) – Các ví dụ minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 để xác định phạm vi, mục tiêu và phân tích kiểm kê vòng đời sản phẩm

TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012)

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM – CÁC VÍ DỤ MINH HỌA CÁCH ÁP DỤNG TCVN ISO 14044 ĐỂ XÁC ĐỊNH PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ PHÂN TÍCH KIỂM KÊ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM

Environmental management – Life cycle assessment Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

Lời nói đầu

TCVN ISO/TR 14049:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14049:2012

TCVN ISO/TR 14049:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012)

Lời giới thiệu

TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012)

Việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và các tác động tiềm ẩn liên quan đến việc sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm, đã làm gia tăng mối quan tâm trong việc xây dựng các phương pháp nhằm tìm hiểu thấu đáo và giảm thiểu từ các tác động này đem lại. Một trong những kỹ thuật được xây dựng cho mục đích này đó chính là Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA). Để tạo ra một phương pháp hài hoà và hợp lý, một bộ các tiêu chuẩn về đánh giá vòng đời (LCA) bao gồm TCVN ISO 14040, TCVN ISO 14044 và tiêu chuẩn này, đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới ISO biên soạn. Các tiêu chuẩn này đưa ra nguyên tắc thực hiện và báo cáo nghiên cứu LCA với các yêu cầu tối thiểu nhất định.

Tiêu chuẩn này đưa ra thông tin bổ sung cho TCVN ISO 14044:2011 (ISO 14044:2006), dựa trên một số ví dụ về các lĩnh vực quan trọng của tiêu chuẩn TCVN ISO 14044, nhằm nâng cao sự hiểu biết về các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 14044.

Đối với các giai đoạn khác nhau của LCA, yêu cầu phương pháp luận để tiến hành nghiên cứu LCA được quy định trong TCVN ISO 14040 và TCVN ISO 14044.

1  Phạm vi áp dụng

TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012)

Tiêu chuẩn này đưa ra các ví dụ về tiến hành phân tích kiểm kê vòng đời (LCI) và được xem như một cách thức để đáp ứng các yêu cầu trong TCVN ISO 14044:2011. Các ví dụ này chỉ là một trong số các trường hợp có thể đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 14044. Tiêu chuẩn đưa ra “một cách” hay “nhiều cách”, không phải “một cách giống nhau” để áp dụng TCVN ISO 14044. Các ví dụ này chỉ phản ảnh một số phần của một nghiên cứu đầy đủ về LCI.

2  Khái quát

Các ví dụ nêu trong Bảng 1 tiêu chuẩn này, chú trọng vào 6 lĩnh vực chính của TCVN ISO 14044:2011 / TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012)

Trong cùng một số lĩnh vực chính có thể có nhiều ví dụ. Lý do là trong nhiều trường hợp, có thể có nhiều tình huống thực tế. Việc quyết định áp dụng chỉ một hoặc các tình huống thực tế khác là mục tiêu sẽ phụ thuộc và có thể thay đổi, ví dụ: do hệ thống sản phẩm hiện được khảo sát hay phụ thuộc vào các giai đoạn của chính vòng đời. Các ví dụ được mô tả theo nội dung của những điều khoản trong TCVN ISO 14044 và gắn với mục đích sử dụng cụ thể.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN … BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu