TCVN ISO/TS 14048:2015 (ISO/TS 14048:2002) về Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời của sản phẩm – Định dạng tài liệu về dữ liệu

ISO/TS 14048:2002 – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM

Environmental management – Life cycle assessment – Data documentation format

Lời nói đầu

TCVN ISO/TS 14048:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 14048:2002,

TCVN ISO/TS 14048:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn ISO/TS 14048:2002 – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM này đưa ra khuôn khổ và các yêu cầu đối với việc thiết lập một cách rõ ràng hệ thống tài liệu liên quan của dữ liệu phân tích kiểm kê vòng đời (LCI). Căn cứ theo những khuôn khổ chung về đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) như đã được quy định trong TCVN ISO 14040, và các yêu cầu cũng như hướng dẫn về LCI như đã được nêu tại TCVN ISO 14041, tiêu chuẩn ISO/TS 14048:2002 – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM này giúp nâng cao tính minh bạch khi báo cáo, diễn giải và đánh giá tổng thể về thu thập dữ liệu, về tính toán dữ liệu, về chất lượng dữ liệu và chất lượng báo cáo dữ liệu, cũng như đơn giản hóa việc trao đổi dữ liệu. Tiêu chuẩn ISO/TS 14048:2002 – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM này hỗ trợ trong việc sử dụng và phát triển LCA, nó cũng trợ giúp mang tính khởi đầu cho những người cung cấp dữ liệu, những người thực hiện LCA và những người phát triển hệ thống thông tin LCA.

Định dạng tài liệu về dữ liệu là nền tảng để báo cáo dữ liệu LCI về tuân thủ các yêu cầu của TCVN ISO 14040 và TCVN ISO 14041 về thu thập dữ liệu, về chất lượng dữ liệu và chất lượng của tài liệu về dữ liệu. Nó cũng giúp việc diễn giải các dữ liệu LCI như mô tả trong TCVN ISO 14043. Thêm vào đó, như trong TCVN ISO 14042, định dạng tài liệu về dữ liệu cũng cho phép việc lập và sử dụng các thông tin quan trọng phục vụ Đánh giá tác động vòng đời (LCIA), bao gồm thông tin về môi trường, điều kiện môi trường và địa điểm.

Định dạng tài liệu về dữ liệu cũng giúp hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu LCI mà không bị mất đi sự minh bạch. Tiêu chuẩn ISO/TS 14048:2002 – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM này không đưa ra các yêu cầu cụ thể về việc thực hiện trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên, nó cũng cho phép linh hoạt trong thiết kế các phương thức trao đổi dữ liệu khác nhau và trong các cách định dạng thông tin dữ liệu, cũng như các công cụ phần mềm mà vẫn hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về thông tin dữ liệu tài liệu nêu trong tài liệu này.

Mặc dù mục đích chủ yếu là thiết lập hệ thống tài liệu về dữ liệu vòng đời, nhưng định dạng tài liệu về dữ liệu cũng có thể được sử dụng cho quản lý dữ liệu môi trường, ví dụ, để báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện và để làm chuẩn mực so sánh.

Khi nảy sinh các yêu cầu hay nhu cầu lớn hơn trong sử dụng định dạng dữ liệu, định dạng và cấu trúc đã bao hàm này có thể được mở rộng để có thể bao gồm các thông tin bổ sung, ví dụ, như thông tin từ đánh giá kết quả thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn và chi phí vòng đời.

Tiêu chuẩn ISO/TS 14048:2002 – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM này bao gồm một danh sách đầy đủ về các yêu cầu, không chỉ đơn thuần là một bản Quy định kỹ thuật mang tính thủ tục. Tiêu chuẩn này nêu cụ thể về các yêu cầu thiết lập thành tài liệu chung đối với dữ liệu LCI, được mô tả trong tiêu chuẩn TCVN ISO 14040, và cách thức phân chia thành các trường dữ liệu. Mỗi trường dữ liệu gồm phần lời, trong một số trường hợp được lựa chọn từ một danh mục cụ thể, hoặc dữ liệu định lượng. Ý nghĩa của mỗi trường dữ liệu được nêu bằng một phần lời mô tả ngắn gọn. Bản thân cấu trúc của tài liệu cũng đã quy định mối quan hệ giữa các trường dữ liệu.

Việc quy định, cách diễn giải và áp dụng định dạng tài liệu về dữ liệu được mô tả tại các phần khác nhau của tiêu chuẩn ISO/TS 14048:2002 – ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM này và bao gồm:

– Điều 5 nêu quy định và cấu trúc của định dạng tài liệu về dữ liệu và tên của tất cả các trường dữ liệu;

– Điều 6 nêu quy định về các dạng dữ liệu được sử dụng trong định dạng tài liệu về dữ liệu;

– Điều 7 nêu quy định về các danh mục được sử dụng trong định dạng tài liệu về dữ liệu;

– Phụ lục A nêu các yêu cầu định dạng và các cách mô tả mang tính diễn giải mỗi trường dữ liệu giúp người sử dụng hiểu được thông tin nào phải được đưa vào môi trường;

Phụ lục B nêu ví dụ chi tiết về việc sử dụng định dạng tài liệu về dữ liệu.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN ISO/TS 14048:2002 ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu