TCVN ISO 14064-2:2011 (ISO 14064-2:2006) về Khí nhà kính – Phần 2: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng, quan trắc và báo cáo về sự giảm thiểu phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ dự án

TCVN ISO 14064-2:2011 (ISO 14064-2:2006) về Khí nhà kính KHÍ NHÀ KÍNH - PHẦN 2: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG, QUAN TRẮC VÀ BÁO CÁO…

Continue Reading
Close Menu