TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012) về Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời sản phẩm – Các ví dụ minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 để xác định phạm vi, mục tiêu và phân tích kiểm kê vòng đời sản phẩm

TCVN ISO/TR 14049:2015 (ISO/TR 14049:2012) - ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM - CÁC VÍ DỤ MINH HỌA CÁCH…

Continue Reading
Close Menu