QCVN 03-01:2018/BNNPTNT về Keo dán gỗ

QCVN 03-01:2018/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KEO DÁN GỖ

National Technical Regulation on wood adhesives

Lời nói đầu

QCVN 03-01:2018/BNNPTNT do Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số      /2018/TT-BNNPTNT ngày   tháng   năm 2018

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA V KEO DÁN G

National technical regulation on wood adhesives

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

1.1  Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn QCVN 03-01:2018/BNNPTNT này quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn QCVN 03-01:2018/BNNPTNT này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

1.2  Đối tượng áp dụng

1.2.1  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ.

1.2.2  Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.

1.2.3  Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa kéo dán gỗ.

1.4  Tài liệu viện dẫnQCVN 03-01:2018/BNNPTNT

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng quy chuẩn
QCVN 03-01:2018/BNNPTNT này. Khi các tiêu chuẩn này được soát xét, sửa đổi thì áp dụng phiên bản mới nhất.

TCVN 11568:2016, Keo dán gỗ- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 11569:2016, Keo dán gỗ- Xác định hàm lượng formaldehyde tự do

TCVN 2090:2015 (ISO 15528 : 2013), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni – Lấy mẫu.

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TOÀN VĂN NỘI DUNG QUY CHUẨN QCVN 03-01:2018/BNNPTNT BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/phamchufamily.com/file/d/17MURCLPeCMdwbBkLYE40cW94K4iJiA0z/preview?usp=drivesdk” title=”QCVN 03-01_2018_BNNPTNT_HSEVN.doc” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/msword” width=”100%” height=”400” style=”embed”]

Trả lời

Close Menu