QCVN 44:2018/BTTTT về Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

QCVN 44:2018/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG CHO TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ THOẠI

National technical regulation on land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data and speech

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chuẩn QCVN 44:2018/BTTTT này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến dùng trong nghiệp vụ di động mặt đất, hoạt động ở băng tần từ 30 MHz đến 1 GHz, với các khoảng cách kênh là 12,5 kHz và 25 kHz.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QCVN 44:2018/BTTTT

Quy chuẩn QCVN 44:2018/BTTTT này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh trong mục 1.1 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN QCVN 44:2018/BTTTT

ANSI C63.5 (2006): “American National Standard for Calibration of Antennas Used for Radiated Emission Measurements in Electro Magnetic Interference”.

Recommendation ITU-T 0.153 (10-1992): “Basic parameters for the measurement of errorperformance at bit rates below the primary rate”.

ETSI TR 100 028 (V1.4.1) (12-2001) (all parts): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics”.

ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) (12-2001): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 2”.

ETSI EN 300 793 (V 1.1.1): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land mobile service; Presentation of equipment for type testing”. ETSI TR 102 273 (V1.2.1) (all parts): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of thecorresponding measurement uncertainties”

TOÀN VĂN NỘI DUNG QUY CHUẨN QCVN 44:2018/BTTTT BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu