Tài liệu quản lý an toàn ngành dầu khí

Tài liệu quản lý an toàn ngành dầu khí được Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BCT Quy định cụ thể về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.
Trong thông tư này, tại Điều 04 có hướng dẫn về thời điểm xây dựng các tài liệu quản lý an toàn. Cụ thể như dưới đây:

Điều 04: Thời điểm xây dựng các tài liệu quản lý an toàn

1. Chương trình quản lý an toàn được thực hiện:

a) Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt.

b) Trước khi chạy thử, vận hành.

c) Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn.

2. Báo cáo đánh giá rủi ro trong tài liệu quản lý an toàn được thực hiện:

a) Khi thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật.

b) Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt.

c) Trước khi chạy thử, vận hành bảo dưỡng và sửa chữa.

d) Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn.

đ) Cập nhật định kỳ 5 năm.

3. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong tài liệu quản lý an toàn được thực hiện

a) Trước khi thi công, xây dựng, lắp đặt.

b) Trước khi chạy thử, vận hành.

c) Trước khi hoán cải, thay đổi công suất, công nghệ, thu dọn công trình khi kết thúc khai thác hoặc kết thúc dự án, thay đổi chính sách an toàn và hệ thống quản lý an toàn.

Trả lời

Close Menu