TCVN 10578:2014 (ISO 10377:2013) về An toàn sản phẩm tiêu dùng – Hướng dẫn người cung ứng

TCVN 10578:2014 (ISO 10377:2013)

AN TOÀN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG – HƯỚNG DẪN NGƯỜI CUNG ỨNG

Consumer product safety – Guidelines for suppliers

Lời nói đầu

TCVN 10578:2014 hoàn toàn tương đương ISO 10377:2013.

TCVN 10578:2014 do Tiểu Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia

TCVN/JTC1/SC31 Thu thập dữ liệu tự động biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Một số chính phủ đã xây dựng luật và yêu cầu đối với người cung ứng để chỉ đưa ra thị trường các sản phẩm an toàn. Theo cách thức này, họ đang cố gắng giải quyết ở phạm vi rộng hơn mối nguy hiểm liên quan đến sản phẩm tiêu dùng hơn là xây dựng tiêu chuẩn hoặc quy định cho từng sản phẩm.

Tuy nhiên, nhiều người cung ứng với kinh nghiệm hạn chế, chỉ có ít nguồn lực sẵn có hoặc không có nhiều tài liệu tham khảo thực tế để hướng dẫn họ quá trình này, cụ thể bao gồm:

– xác định nguy hại;

– đánh giá rủi ro;

– xác định và thực hiện các biện pháp giảm rủi ro;

– xác định và giảm rủi ro trong quá trình sản xuất;

– thực hiện các quá trình theo dõi và phân định sản phẩm;

– truyền thông đến người tiêu dùng thông tin về việc sử dụng và cảnh báo;

– giám sát sản phẩm trên thị trường;

– xác định tất cả các rủi ro ảnh hưởng đến an toàn và quản lý chúng.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 10578:2014 (ISO 10377:2013) này đưa ra hướng dẫn thực tế cho người cung ứng về việc đánh giá và quản lý an toàn sản phẩm tiêu dùng, bao gồm các tài liệu có hiệu lực về việc đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro để đáp ứng các yêu cầu thích hợp.

Tiêu chuẩn TCVN 10578:2014 (ISO 10377:2013)này quy định cách thức:

– phân định, đánh giá, giảm hay loại trừ nguy hại;

– quản lý rủi ro bằng việc giảm rủi ro đến mức có thể chấp nhận;

– cung cấp cho người tiêu dùng cảnh báo về nguy hại hay hướng dẫn cần thiết để sử dụng an toàn hay hủy bỏ sản phẩm tiêu dùng.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 10578:2014 (ISO 10377:2013) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu