TCVN 11466:2016 (ISO 18309:2014) về Tàu biển và công nghệ hàng hải – Xác định kích thước và lựa chọn lò đốt

TCVN 11466:2016 (ISO 18309:2014)

TÀU BIỂN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI – XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VÀ LỰA CHỌN LÒ ĐỐT – HƯỚNG DẪN

Ships and marine technology – Incinerator sizing and selection – Guidelines

Lời nói đầu

TCVN 11466:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 18309:2014.

TCVN 11466:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TÀU BIỂN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI – XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VÀ LỰA CHỌN LÒ ĐỐT – HƯỚNG DẪN

Ships and marine technology – Incinerator sizing and selection – Guidelines

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 11466:2016 (ISO 18309:2014) này đưa ra các tiêu chí lựa chọn để hỗ trợ người mua trong việc lựa chọn lò đốt phù hợp cho nhu cầu của mình. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với ISO 13617.

Tiêu chuẩn TCVN 11466:2016 (ISO 18309:2014) này không áp dụng cho các hệ thống lò đốt trên các tàu có lò đốt đặc biệt, ví dụ để đốt chất thải công nghiệp như hóa chất, chất thải tồn lưu từ quá trình chế tạo, v.v…

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 13617, Ships and marine technology – Shipboard Incinerators – Requirements (Tàu biển và công nghệ hàng hải – Lò đốt trên tàu – Các yêu cầu).

International Maritime Organization (IMO), The International Convention for the Prevention of pollution from ships (MARPOL), Annexes V and VI, as amended (Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu (MARPOL), Phụ lục V và VI, bản sửa đi).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn TCVN 11466:2016 (ISO 18309:2014) này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 11466:2016 (ISO 18309:2014) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu