TCVN 12028:2018 (ISO 13166:2014) – CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ SỬ DỤNG QUANG PHỔ ANPHA

TCVN 12028:2018 ( ISO 13166:2014 )

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – ĐỒNG VỊ URANI –
PHƯƠNG PHÁP THỬ SỬ DỤNG QUANG PHỔ ANPHA

Water quality – Uranium isotopes – Test method using alpha-spectrometry

CẢNH BÁO Những người sử dụng tiêu chuẩn này phải được làm quen với công việc này trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này không đề cập tới mọi vấn đề an toàn liên quan đến người sử dụng. Người áp dụng tiêu chuẩn phải xác lập thực hành về an toàn, sức khỏe phù hợp với các quy định của quốc gia.

QUAN TRỌNG Chỉ những nhân viên đã qua đào tạo thích hợp mới được phép tiến hành phép thử theo tiêu chuẩn này.

1 Phạm vi áp dụng của TCVN 12028:2018 ( ISO 13166:2014 )

Tiêu chuẩn TCVN 12028:2018 ( ISO 13166:2014 ) quy định các điều kiện để xác định nồng độ, hoạt độ đồng vị urani trong mẫu nước môi trường (kể cả nước biển) sử dụng phổ anpha và 232U như là chất đánh dấu. Quá trình tách hóa học được yêu cầu để tách và tinh chế urani từ một phần của mẫu thử.

Nếu mẫu có đồng vị plutoni sẽ gây nhiễu với hoạt độ có thể phát hiện trong mẫu.

Giới hạn phát hiện của phép đo của phần thử khoảng 500 mL là xấp xỉ 5 mBq.L-1 với thời gian đếm khoảng 200000 s.

2 Tài liệu viện dẫn của TCVN 12028:2018 ( ISO 13166:2014 )

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6663-1 (ISO 5667-1), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn thiết kế và kỹ thuật lấy mẫu. (Water quality – Sampling – Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques).

TCVN 6663-3 (ISO 5667-3), Chất lượng nước – Lấy mẫu. Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu (Water quality – Sampling – Part 3: Preservation and handling of water samples)

ISO 11929, Xác định các giới hạn đặc tính (ngưỡng quyết định, giới hạn phát hiện và giới hạn của khoảng tin cậy) đối với phép đo bức xạ ion hóa – Cơ sở và ứng dụng (Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measurements of ionizing radiation – Fundamentals and application).

TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025), Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

TCVN 7870-10 (ISO 80000-10), Đại lượng và đơn vị – Phần 10: Nguyên tử và vật lý hạt nhân (Quantities and units – Part 10: Atomic and nuclear physics).

3 Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu được nêu trong TCVN 7870-10 (ISO 80000-10) và ISO 11929 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

TOÀN VĂN CỦA TCVN 12028:2018 ( ISO 13166:2014 ) BẠN CÓ THỂ XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu