TCVN 12245:2018 (ISO 14965:2000) – XÁC ĐỊNH TỔNG CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA METAN

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – XÁC ĐỊNH TỔNG CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA METAN – PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU SƠ BỘ BẰNG ĐÔNG LẠNH VÀ DETECTOR ION HÓA NGỌN LỬA TRỰC TIẾP

Air quality – Determination of total non methane organic compounds – Cryogenic preconcentration and direct flame ionization detection method

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này mô tả quy trình lấy mẫu và xác định nồng độ của các hợp chất hữu cơ bay hơi không chứa metan (NMVOC) trong không khí xung quanh.

Tiêu chuẩn này mô tả việc thu các mẫu tích lũy trong hộp chứa thụ động bằng thép không gỉ và phân tích phòng thí nghiệm tiếp theo. Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình lấy mẫu trong các hộp ở áp suất cuối cùng lớn hơn áp suất không khí (gọi là lấy mẫu áp suất), sử dụng quy trình bẫy đông lạnh để làm giàu NMVOC trước khi phân tích.

Tiêu chuẩn TCVN 12245:2018 ( ISO 14965:2000 ) mô tả việc xác định NMVOC bằng detector ion hóa ngọn lửa (FID) đơn giản, không có các cột sắc ký khí và các quy trình phức tạp cần thiết cho việc tách.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nồng độ cacbon trong khoảng 20 ppbC đến 10 000 ppbC. Xem 12.4 về quy trình với phạm vi thấp hơn.

Một số thay đổi của phương pháp nêu trong tiêu chuẩn TCVN 12245:2018 ( ISO 14965:2000 ) cũng có thể được áp dụng; xem Điều 12.

2 Tài liệu viện dẫn trong TCVN 12245:2018 ( ISO 14965:2000 )

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5970:2007 (ISO/TR 4227:1989), Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh.

ISO 6141:2000, Gas analysis – Requirements for certificates fot gases and gas mixtures (Phân tích khí – Yêu cầu đối với giấy chứng nhận khí và hỗn hợp khí).

ISO 6145-1:1986, Gas analysis- Preparation of calibration gas mixtures- Dynamic volumetric methods – Part 1: Methods of calibration (Phân tích khí – Chuẩn bị hỗn hợp khí hiệu chuẩn – Phương pháp thể tích động Phần 1: Các phương pháp hiệu chuẩn).

ISO 6145-3:1986, Gas analysis- Preparation of calibration gas mixtures- Dynamic volumetric methods – Part 3: Periodic injections into a flowing gas stream (Phân tích khí – Chuẩn bị hỗn hợp khí chuẩn – Phương pháp thể tích động Phần 3: Bơm theo định kỳ vào dòng khí chảy).

ISO 6145-4:1986, Gas analysis- Preparation of calibration gas mixtures- Dynamic volumetric methods – Part 4: Continuous injection methods (Phân tích khí – Chuẩn bị hỗn hợp khí hiệu chuẩn – Phương pháp thể tích động Phần 4: Các phương pháp bơm liên tục).

ISO 6145-6:1986, Gas analysis- Preparation of calibration gas mixtures- Dynamic volumetric methods – Part 6: Sonic orifices (Phân tích khí – Chuẩn bị các hỗn hợp khí chuẩn – Phương pháp thể tích động Phần 6: Các vòi phun âm).

3 Thuật ngữ và định nghĩa dùng trong TCVN 12245:2018 ( ISO 14965:2000 )

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây.

3.1 Chất làm đông lạnh (cryogen)

Chất làm đông lạnh được sử dụng để có được nhiệt độ rất thấp trong bẫy làm lạnh của hệ thống phân tích.

CHÚ THÍCH: Agon lỏng (điểm sôi, 87 K, ở áp suất không khí tiêu chuẩn) được khuyến nghị cho phương pháp được mô tả trong tiêu chuẩn này.

3.2 Hiệu chuẩn động (dynamic calibration)

Hiệu chuẩn hệ thống phân tích với nồng độ chất ô nhiễm được tạo ra trong một hệ thống dòng chảy động.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về hệ thống như vậy là sự pha loãng lưu lượng định lượng của một khí chuẩn có nồng độ cao bằng khí zero.

3.3 Tổng các hợp chất hữu cơ để bay hơi không chứa metan (total non-methane volatile organic compounds)

Các hợp chất dược đo bằng detector ion hoá ngọn lửa, không kể khí metan và các hợp chất có áp suất hơi trên 10-2 kPa, được thu hồi từ hộp.

3.4 Phần triệu [phần tỷ] carbon hữu cơ (parts per million [billion] of organic carbon) ppmC [ppbC]

Đơn vị nồng độ được phát hiện bằng FID, tương đương với số phần trên một triệu [tỷ] theo thể tích nhân với số lượng các nguyên tử cacbon trong phân tử khí hiệu chuẩn.

CHÚ THÍCH: Trong khí hiệu chuẩn bằng propan, ví dụ, tương đương với số phần trên một triệu theo thể tích (ppm) hoặc [số phần trên một tỷ theo thể tích (ppb)], nhân với ba.

TOÀN VĂN TCVN 12245:2018 ( ISO 14965:2000 ) CÁC BẠN XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu