TCVN 12246:2018 (ISO 16362:2005) -KHÔNG KHÍ XUNG QUANH – XÁC ĐỊNH CÁC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG PHA HẠT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

TCVN 12246:2018 ( ISO 16362:2005 )

KHÔNG KHÍ XUNG QUANH – XÁC ĐỊNH CÁC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG PHA HẠT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ambient air – Determination of particle phase polycyclic aromatic hydrocarbons by high performance liquid chromatography

Lời nói đầu

TCVN 12246:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 16362:2005;

TCVN 12246:2018 ( ISO 16362:2005 )  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Một số hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) được coi là chất gây ung thư cho người. PAH được thải vào không khí chủ yếu thông qua đốt nhiên liệu hóa thạch và gỗ. Các PAH với hai và ba mạch vòng thường có trong không khí đô thị với nồng độ từ 10 đến vài trăm nanogam trên mét khối (ng/m3); những PAH có bốn hoặc nhiều mạch vòng thường được tìm thấy ở nồng độ vài nanogam mỗi mét khối hoặc thấp hơn. Áp suất hơi bão hòa ở 25 °C của PAH dao động từ 10-2 kPa đến dưới 10-13 kPa. Những PAH có áp suất hơi trên 10-8 kPa có thể được phân bố giữa các pha khí và pha hạt trong không khí. Sự phân bố giữa các pha phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm không khí, loại và nồng độ PAH và lượng bụi và thời gian lưu lại trong không khí. Các PAH, đặc biệt là các chất có áp suất hơi trên 10-8 kPa, có xu hướng bay hơi từ cái lọc bụi trong quá trình lấy mẫu.

Tiêu chuẩn này cho phép xác định sự biến động thấp của các PAH ít bay hơi, liên kết với bụi, khác với ISO 12884[1] cho phép đo các PAH ở pha khí. Tiêu chuẩn này cho phép sử dụng một dải tốc độ lấy mẫu và sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với detector huỳnh quang hoặc hấp thụ tia cực tím.

KHÔNG KHÍ XUNG QUANH – XÁC ĐỊNH CÁC HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG PHA HẠT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ambient air – Determination of particle phase polycyclic aromatic hydrocarbons by high performance liquid chromatography

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 12246:2018 ( ISO 16362:2005 ) quy định các quy trình lấy mẫu, làm sạch và phân tích để định lượng các hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) ít bay hơi (hạt liên kết) trong không khí xung quanh. Để lấy mẫu, có thể sử dụng thiết bị lấy mẫu thể tích thấp hoặc trung bình/cao. Thời gian lấy có thể kéo dài từ 1 h đến 24 h. Lưu lượng lấy mẫu có thể dao động từ 1 m3/h đến 4 m3/h (“thiết bị lấy mẫu thể tích thấp”) hoặc từ 10 m3/h đến khoảng 90 m3/h (“thiết bị lấy mẫu thể tích trung bình hoặc lớn”). Trong mọi trường hợp, vận tốc tuyến tính lên bề mặt cái lọc thu mẫu phải nằm trong khoảng từ 0,5 m/s đến 0,9 m/s.

Phương pháp này đã được xác nhận cho phép thời gian lấy mẫu lên đến 24 h. Các giới hạn phát hiện đối với các hydrocarbon thơm đa vòng riêng rẽ và độ lệch chuẩn thu được từ các phép đo lặp được liệt kê trong 9.2 và Phụ lục D.

Tiêu chuẩn TCVN 12246:2018 ( ISO 16362:2005 ) mô tả quy trình lấy mẫu và phân tích các hydrocarbon thơm đa vòng có độ bay hơi thấp, bao gồm việc thu mẫu từ không khí lên cái lọc và sau đó phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với detector huỳnh quang (FLD). Có thể sử dụng detector diod mảng (DAD). Cũng có thể kết hợp sử dụng cả hai loại detector (xem Phụ lục B). Có thể lấy được tổng các hạt lơ lửng trong không khí.

Thông thường, các hợp chất có điểm sôi trên 430 °C (áp suất hơi thấp hơn 10-9 kPa ở 25 °C, ví dụ chrysen, benzo[a]anthracen) có thể được thu thập hiệu quả vào cái lọc ở nhiệt độ không khí xung quanh thấp (ví dụ dưới 10 °C). Ngược lại, ở nhiệt độ cao hơn (trên 30 °C, xem thêm ISO 12884[1]) thì chỉ có các PAH có điểm sôi trên 475 °C (áp suất hơi dưới 10-10 kPa ở 25 °C) được xác định định lượng (xem Phụ lục F).

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 12246:2018 ( ISO 16362:2005 ) BẠN CÓ THỂ XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu