TCVN 12247-2:2018 ( ISO 16017-2:2003 ) – LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI BẰNG ỐNG HẤP PHỤ/GIẢI HẤP NHIỆT/ SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN – PHẦN 2: LẤY MẪU KHUẾCH TÁN

TCVN 12247-2:2018 ( ISO 16017-2:2003 )

KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ, KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ KHÔNG KHÍ NƠI LÀM VIỆC – LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI BẰNG ỐNG HẤP PHỤ/GIẢI HẤP NHIỆT/ SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN – PHẦN 2: LẤY MẪU KHUẾCH TÁN

Indoor, ambient and workplace air – Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography – Part 2: Diffusive sampling

Lời nói đầu

TCVN 12247-2:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 16017-2:2003;

TCVN 12247-2:2018 ( ISO 16017-2:2003 )  do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 12247 (ISO 16017) Không khí trong nhà, không khí xung quanh và không khí nơi làm việc – Lấy mẫu và phân tích các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng ống hấp phụ/giải hấp nhiệt/sắc ký khí mao quản gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 12247-1:2018 ( ISO 16017-1:2003 )

TCVN 12247-2:2018 ( ISO 16017-2:2003 )

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 12247-2:2018 ( ISO 16017-2:2003 ) BẠN CÓ THỂ XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu