TCVN 12260-1:2018 (ISO 13164-1:2013) – CHẤT LƯỢNG NƯỚC – RADON 222 – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG

TCVN 12260-1:2018 ( ISO 13164-1:2013 )

Lời nói đầu

TCVN 12260-1:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 13164-1:2013.

TCVN 12260-1:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC147 Chất lượng nước biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 12260 (ISO 13164) Chất lượng nước – Radon-222 gồm có các tiêu chuẩn sau:

  • TCVN 12260-1:2018 (ISO 13164-1:2013). Phần 1: Nguyên tắc chung.
  • TCVN 12260-2:2018 (ISO 13164-2:2013), Phần 2: Phương pháp thử sử dụng phổ tia gamma.
  • TCVN 12260-3:2018 (ISO 13164-3:2013), Phần 3: Phương pháp thử sử dụng đo xạ khí.
  • TCVN 12260-4:2018 (ISO 13164-4:2015), Phần 4: Phương pháp thử sử dụng đếm nhấp nháy lỏng hai pha.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – RADON 222 – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG

Water quality- Radon-222 – Part 1: General principles

CẢNH BÁO – Người sử dụng tiêu chuẩn TCVN 12260-1:2018 ( ISO 13164-1:2013 ) phải thành thạo với các thực hành phòng thử nghiệm thông thường. Tiêu chuẩn này không đề cập tới mọi vấn đề an toàn, liên quan đến việc sử dụng, nếu cần. Trách nhiệm của người sử dụng là thiết lập thực hành thích hợp về an toàn và bảo vệ sức khỏe bảo đảm tuân thủ theo quy định.

QUAN TRỌNG – Tiêu chuẩn TCVN 12260-1:2018 ( ISO 13164-1:2013 ) phải được thực hiện bởi nhân viên có trình độ phù hợp.

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 12260-1:2018 ( ISO 13164-1:2013 ) đưa ra các hướng dẫn chung cho việc lấy mẫu, bao gói và vận chuyển tất cả các loại mẫu nước, để đo nồng độ hoạt độ của radon-222.

Các phương pháp thử được chia thành hai loại sau:

a) Đo trực tiếp mẫu nước mà không chuyển bất cứ pha nào (xem TCVN 12260-2 (ISO 13164-2)).

b) Đo gián tiếp liên quan đến việc chuyển radon-222 từ pha lỏng sang pha khác (xem TCVN 12260-3 (ISO 13164-3)).

Các phương pháp thử này có thể áp dụng được cho cả trong phòng thử nghiệm hoặc tại hiện trường.

Phòng thử nghiệm có trách nhiệm trong việc đảm bảo tính phù hợp của phương pháp thử đối với các mẫu nước được thử.

2 Tài liệu viện dẫn của TCVN 12260-1:2018 ( ISO 13164-1:2013 )

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6663-1 (ISO 5667-1), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn thiết kế các chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.

TCVN 6663-3 (ISO 5667-3), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 3: Bảo quản và xử lý các mẫu nước.

TCVN 7175 (ISO 10703), Chất lượng nước – Xác định nồng độ hoạt độ các hạt nhân phóng xạ – Phương pháp dùng phổ kế tia gamma độ phân giải cao.

TCVN 12260-2 (ISO 13164-2), Chất lượng nước – Radon-222 – Phần 2: Phương pháp thử sử dụng phổ tia gamma.

TCVN 12260-3 (ISO 13164-3), Chất lượng nước – Radon-222 – Phần 3: Phương pháp thử sử dụng đo xạ khí. TCVN ISO/IEC 17025, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

TCVN 7870-10 (ISO 80000-10), Đại lượng và đơn vị – Phần 10: Vật lý nguyên tử và hạt nhân.

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 12260-1:2018 (ISO 13164-1:2013) BẠN CÓ THỂ XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu