TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85) về kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng – Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền

TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85)

KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI HƠI VÀ NỒI NƯỚC NÓNG – YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC TÍNH ĐỘ BỀN

Safety requirements Bollers – General requirements for calculation Stability

Tiêu chuẩn TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85) này áp dụng cho nồi hơi có áp suất làm việc lớn hơn 0,07 MPa và nồi nước nóng có nhiệt độ nước lớn hơn 1150C và quy định các yêu cầu chung đối với việc tính độ bền các chi tiết của các bộ phận cơ bản: tang trống, bộ phận quá nhiệt, bộ phận dẫn, bộ phận làm mát, ống dẫn trong giới hạn nồi hơi v.v…. Các bộ phận này làm việc dưới áp suất bên trong khi có tải trọng tĩnh một lần và nhiều lần. Việc tính này là cơ sở để chọn các kích thước cơ bản của các bộ phận.

Tiêu chuẩn TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85) này không áp dụng cho:

1) Nồi hơi và nồi nước nóng được đốt nóng bằng điện;

2) Nồi hơi và nồi nước nóng trên đầu tàu và trong các toa đường sắt, trong tàu biển và tàu sông và trong các phương tiện hơi khác;

3. Thiết bị của nhà máy điện nguyên tử.

Tiêu chuẩn TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85) này phù hợp với ST SEV 5307-85.

Trả lời

Close Menu