TCVN 5655:1992 về quy phạm bảo vệ môi trường tại các giàn khoan tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên biển

TCVN 5655:1992 về quy phạm bảo vệ môi trường tại các giàn khoan

Regulstion on environmentan protection at marine platform in petroleum exploration and production

Tiêu chuẩn TCVN 5655:1992 này được áp dụng cho tất cả các tổ chức đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại các giàn khoan cố định và di động trên biển

1. Quy định chung

1.1. Tất cả các tổ chức dầu khi khi tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác trên biển phải có trách nhiệm không làm ô nhiễm biển, hạn chế tới mức thấp nhất các thiệt hại gây ra đối với môi trường biển.

1.2. Tất cả các tổ chức dầu khí trên các công trình khoan trên biển phải có khả năng kiểm soát và giải quyết hậu quả tai nạn ô nhiễm dầu gây ra.

1.3. Tất cả các tổ chức dầu khí trên các công trình khoan trên biển đều phải lập kế hoạch chống sự cố tràn dầu, phải có các trang thiết bị thu hồi dầu phù hợp với quy mô của việc thăm dò, khai thác mà họ tiến hành.

1.4. Tại các công trình khoan trên biển phải có theo dõi chống ô nhiễm môi trường.

1.5. Trước khi tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển các tổ chức dầu khí phải thông báo trước 30 ngày về nội dung các hoạt động, tiến độ của các hoạt động này và vị trí, phạm vi hoạt động cho các cơ quan chức năng sau:

– Chính quyền sở tại

– Cơ quan quản lý nhà nước ngành Dầu khí

– Cơ quan quản lý nhà nước ngành Hải sản

– Cơ quan quản lý Nhà nước ngành Giao thông đường biển.

– Cơ quan quản lý Nhà nước về An ninh Quốc phòng.

Riêng trong báo cáo cho cơ quan phụ trách ngành Dầu khí Việt Nam ngoài nội dung trên phải thông báo thêm:

– Khối lượng, chủng loại hóa chất và phụ gia được tàng trữ và sử dụng.

– Trang thiết bị bảo vệ môi trường

– Kế hoạch phòng chống sự cố tràn dầu

1.6. Cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề môi trường là cơ quan có quyền giải quyết mọi vấn đề có liên quan tới ảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí trên biển. Cơ quan này có quyền yêu cầu cac tổ chức dầu khí ngừng hoạt động thăm dò, tìm kiếm và khai thác nếu thấy rằng các hoạt động này có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm nghiệm trọng các quy định về luật về bảo vệ môi trường của nước CHXHCN Việt Nam và các quy định đưa ra trong tiêu chuẩn TCVN 5655:1992 này.

2. Quy định về hệ thống thu gom, tháo thải và xử lý các dung dịch khan và mùn khoan.

2.1. Quy định về hệ thống thu gom và xử lý các dung dịch khoan và mùn khoan

Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong khi khoan dung dịch khoan và mùn khoan gây ra, trên các công trình khan trên biển phải có các thiết bị sau:

– Hệ thống kiểm tra mức dung dịch khoan tại các thùng chứa với tín hiệu chỉ thị mức dung dịch đã đầy đặt trong tầm nhìn của kíp trưởng khoan. Người kíp trưởng phải biết được mức dung dịch khoan trong các thùng chứa.

– Hệ thống kiểm tra thường xuyên sự xuất hiện khí trong dung dịch khoan từ giếng khoan ra. Đồng hồ đo khí để chỉ sự xuất hiện khí cần đặt trị vị trí của kíp trường. Người kíp trưởng phải biết được cụ thể hàm lượng của khí đó.

– Hệ thống thu gom các dung dịch tràn ra hoặc rơi vãi trên mặn sàn khoan ở khu vực khan, nơi pha chế dung dịch v.v… (gồm khay hứng, máng và thùng chứa).

– Thiết bị để bảo quản và vận chuyển các vật liệu dạng lỏng hay dạng bột, thiết bị pha và bảo quản, dung dịch rửa giếng khoan.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5655:1992 về quy phạm bảo vệ môi trường tại các giàn khoan BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu