TCVN 5699-2-100:2015 (IEC 60335-2-100:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-100: Yêu cầu cụ thể đối với máy thổi, máy hút và máy thổi hút rác vườn cầm tay được vận hành bằng nguồn lưới

TCVN 5699-2-100:2015 (IEC 60335-2-100:2002)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN PHẦN 2-100: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY THỔI, MÁY HÚT VÀ MÁY THỔI HÚT RÁC VƯỜN CẦM TAY ĐƯỢC VẬN HÀNH BẰNG NGUỒN LƯỚI

Household and similar Electrical appliances – Safety – Part 2-100: Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-100:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60335-2-100:2002;

TCVN 5699-2-100:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này có xét đến các yêu cầu quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với quy tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới. Tuy nhiên, các quy tắc đi dây có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với máy hút và máy thổi/máy hút rác vườn cầm tay được vận hành bằng nguồn lưới, có hoặc không có phương tiện cắt nhỏ và máy thổi rác vườn để sử dụng trong nhà hoặc xung quanh nhà hoặc cho các mục đích tương tự, điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha.

Nói chung, tiêu chuẩn này không xét đến:

– việc trẻ em hoặc người không đủ sức khỏe sử dụng thiết bị khi không có sự giám sát;

– việc trẻ em nghịch thiết bị.

CHÚ THÍCH 101: Cần chú ý:

– các cơ quan có thẩm quyền về bảo hộ lao động quy định các yêu cầu bổ sung.

CHÚ THÍCH 102: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

– máy hút bụi được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà, để làm sạch có hút nước hoặc chải lông động vật (TCVN 5699-2-2 (IEC 60335-2-2)).

2. Tài liệu viện dẫn

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

Bổ sung:

TCVN 6720:2000 (ISO 13852:1996), An toàn máy Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con ngưi không vươn tới vùng nguy hiểm)

ISO/TR 12100-1:19921, Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Basic terminology, methodology (An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế. Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận)

Đã có TCVN 7383-1:2004 hoàn toàn tương đương với ISO 12100-1:2003


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-100:2015 (IEC 60335-2-100:2002) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu