TCVN 5699-2-12:2006 (IEC 60335-2-12:2005) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và các thiết bị tương tự

TCVN 5699-2-12:2006 (IEC 60335-2-12:2005)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN –

PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TẤM GIA NHIỆT VÀ CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ

Household and similar electrical appliances – Safety –

Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-12:2006 thay thế TCVN 5699-2-12:2002 (IEC 335-2-12:1992);

TCVN 5699-2-12:2006 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-12:2005;

TCVN 5699-2-12:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-12:2006 (IEC 60335-2-12:2005) này nêu các mức được chấp nhận về bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường, có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường, dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn này xét đến các yêu cầu qui định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364), ở những nơi có thể, để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới.

Nếu các thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này có các chức năng được đề cập trong các phần 2 khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 5699 (IEC 60335), thì áp dụng các tiêu chuẩn phần 2 liên quan đó cho từng chức năng riêng rẽ, ngay khi có thể. Nếu có thể, cần xem xét ảnh hưởng giữa chức năng này và các chức năng khác.

Bộ tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn họ sản phẩm đề cập đến an toàn của các thiết bị và được ưu tiên hơn so với các tiêu chuẩn cùng loại và các tiêu chuẩn chung qui định cho cùng đối tượng.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-12:2006 (IEC 60335-2-12:2005) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu