TCVN 5699-2-14:2007 (IEC 60335-2-14:2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng cho nhà bếp

TCVN 5699-2-14:2007 (IEC 60335-2-14:2005)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG  VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN –

PHẦN 2-14: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY DÙNG CHO NHÀ BẾP

Household and similar electric appliances-Safety –

Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-14 : 2007 thay thế TCVN 5699-2-14 : 2001 (IEC 335-2-14 : 1999);

TCVN 2699-2-14 : 2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-14 : 2005;

TCVN 5699-2-14 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-14:2007 (IEC 60335-2-14:2005) này nêu các mức được chấp nhận để bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-14:2007 (IEC 60335-2-14:2005) này có xét đến các yêu cầu qui định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới.

Bộ tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn họ sản phẩm đề cập đến an toàn của các thiết bị và được ưu tiên hơn so với các tiêu chuẩn cùng loại và các tiêu chuẩn chung qui định cho cùng đối tượng.

Phần 2 này phải được sử dụng cùng với tiêu chuẩn TCVN 5699-1 (IEC 60335-1), trong tiêu chuẩn này được gọi tắt là “Phần 1”. Ở những chỗ có nêu “bổ sung” “sửa đổi”, “thay thế” thì có nghĩa là nội dung liên quan của phần 1 cần được điều chỉnh tương ứng.

Thiết bị sử dụng vật liệu hoặc có các dạng kết cấu khác với nội dung được nêu trong các yêu cầu của tiêu chuẩn này có thể được kiểm tra và thử nghiệm theo mục đích của các yêu cầu và, nếu nhận thấy là có sự tương đương về căn bản thì có thể coi là phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5699-2-14:2007 (IEC 60335-2-14:2005) này.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-14:2007 (IEC 60335-2-14:2005) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu