TCVN 5699-2-47:2007 (IEC 60335-2-47:2002) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-47: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun nước sôi bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-47:2007 (IEC 60335-2-47:2002)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-47: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC SÔI BẰNG ĐIỆN DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-47:2007 (IEC 60335-2-47:2002) này qui định các yêu cầu về an toàn đối với thiết bị đun nước sôi bằng điện, có điện áp danh định không quá 250 V đối với thiết bị một pha được nối giữa một pha và trung tính và 480 V đối với thiết bị khác, dùng trong dịch vụ thương mại nhưng không được thiết kế sử dụng trong gia đình.

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-47: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC SÔI BẰNG ĐIỆN DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-47:2007 (IEC 60335-2-47:2002) này qui định các yêu cầu về an toàn đối với thiết bị đun nước sôi bằng điện, có điện áp danh định không quá 250 V đối với thiết bị một pha được nối giữa một pha và trung tính và 480 V đối với thiết bị khác, dùng trong dịch vụ thương mại nhưng không được thiết kế sử dụng trong gia đình.

CHÚ THÍCH 101

Các thiết bị này được sử dụng ví dụ như trong nhà hàng, căn tin, bệnh viện và các cơ sở kinh doanh như xưởng làm bánh mì, lò giết mổ gia súc, gia cầm, V.V..

Bộ phận điện của thiết bị sử dụng các dạng năng lượng khác cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 5699-2-47:2007 (IEC 60335-2-47:2002) này.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn TCVN 5699-2-47:2007 (IEC 60335-2-47:2002) này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà các thiết bị này có thể gây ra.

này qui định các yêu cầu về an toàn đối với thiết bị đun nước sôi bằng điện, có điện áp danh định không quá 250 V đối với thiết bị một pha được nối giữa một pha và trung tính và 480 V đối với thiết bị khác, dùng trong dịch vụ thương mại nhưng không được thiết kế sử dụng trong gia đình.

CHÚ THÍCH 101: Các thiết bị này được sử dụng ví dụ như trong nhà hàng, căn tin, bệnh viện và các cơ sở kinh doanh như xưởng làm bánh mì, lò giết mổ gia súc, gia cầm, V.V..

Bộ phận điện của thiết bị sử dụng các dạng năng lượng khác cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà các thiết bị này có thể gây ra.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-47:2007 (IEC 60335-2-47:2002) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu