TCVN 5699-2-50:2007 (IEC 60335-2-50:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-50: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị nấu cách thuỷ bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN 5699-2-50:2007 (IEC 60335-2-50:2002)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-50: YÊU CẦU CỤ THể ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NẤU CÁCH THỦY BẰNG ĐIỆN DÙNG TRONG DịCH VỤ THƯƠNG MẠI

Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-50:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-50 : 2002;

TCVN 5699-2-50:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-50:2007 (IEC 60335-2-50:2002) này nêu các mức được chấp nhận để bảo vệ chống các nguy hiểm về điện, cơ, nhiệt, cháy và bức xạ của các thiết bị khi hoạt động trong điều kiện sử dụng bình thường có tính đến hướng dẫn của nhà chế tạo. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến những trường hợp bất thường dự kiến có thể xảy ra trong thực tế và có tính đến cách mà các hiện tượng điện từ trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-50:2007 (IEC 60335-2-50:2002) này có xét đến các yêu cầu qui định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) ở những nơi có thể để tương thích với qui tắc đi dây khi thiết bị được nối vào nguồn điện lưới.

Bộ tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn họ sản phẩm đề cập đến an toàn của các thiết bị và được ưu tiên hơn so với các tiêu chuẩn cùng loại và các tiêu chuẩn chung qui định cho cùng đối tượng.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-50:2007 (IEC 60335-2-50:2002) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu