TCVN 5699-2-79:2003 (IEC 60335-2-79:2002) về thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-79: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bằng áp suất cao và thiết bị làm sạch bằng hơi nước

TCVN 5699-2-79:2003 (IEC 60335-2-79:2002)

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN –

PHẦN 2-79: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ LÀM SẠCH BẰNG ÁP SUẤT CAO VÀ THIẾT BỊ LÀM SẠCH BẰNG HƠI NƯỚC

Household and similar electrical appliances – Safety –

Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-79 : 2003 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-79 : 2002;

TCVN 5699-2-79 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-79:2003 (IEC 60335-2-79:2002) này qui định các yêu cầu về an toàn đối với thiết bị làm sạch bằng áp suất cao dùng trong gia đình, công nghiệp và thương mại có áp suất không nhỏ hơn 2,5 MPa và không lớn hơn 25 MPa, với công suất đầu vào để truyền động bơm áp suất cao không vượt quá 10 kW, điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thiết bị làm sạch bằng hơi nước dùng trong công nghiệp và thương mại ngay cả với áp suất thấp hơn 2,5 MPa.

Tiêu chuẩn TCVN 5699-2-79:2003 (IEC 60335-2-79:2002) này cũng áp dụng được cho các thiết bị sử dụng các dạng năng lượng khác cho động cơ, nhưng cần phải xem xét đến ảnh hưởng của các dạng năng lượng này.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 5699-2-79:2003 (IEC 60335-2-79:2002) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu