Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6275:2003 về Quy phạm hệ thống làm lạnh hàng

TCVN 6275:2003

QUI PHẠM HỆ THỐNG LÀM LẠNH HÀNG

Rules for Cargo Refrigerating Installations

CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Qui định chungTCVN 6275:2003

1.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Qui phạm TCVN 6275:2003 về hệ thống làm lạnh hàng trên tàu thủy (sau đây được gọi là “Qui phạm”) áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo hệ thống làm lạnh hàng và các hệ thống phụ trợ gồm cả hệ thống điều chỉnh thành phần không khí (sau đây được gọi là “hệ thống làm lạnh”) của các tàu đã hoặc sẽ được Đăng kiểm Việt Nam (sau đây gọi là Đăng kiểm) phân cấp và tuân theo Chương 2, Phần 1A của TCVN 6259 : 2003 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

2. Đối với các thiết bị của hệ thống làm lạnh được nêu ở -1, các yêu cầu trong Qui phạm TCVN 6275:2003 này áp dụng cho các hệ thống làm lạnh sử dụng các công chất làm lạnh sơ cấp (chính) được nêu dưới đây. Việc kiểm tra và chế tạo hệ thống làm lạnh dùng các công chất làm lạnh sơ cấp khác với các chất làm lạnh được nêu dưới đây phải được Đăng kiểm cho là phù hợp:

R22 :  CHClF2  
R134a : CH2FCF3  
R404A : R125/R143a/R134a (44/52/4 % trọng lượng) CHF2CH3/CH3CF3/CH2FCF3
R407C : R32/R125/R134a (23/25/52 % trọng lượng) CH2F2/CHF2CF3/CH2FCF3
R410A : R32/R125 (50/50 % trọng lượng) CH2F2/CHF2CF
R507A : R125/R143a (48,8/51,2 trọng lượng) CHF2ClF3/CH3F2CF3
R717 : Amôniắc (NH3)  

3. Đối với các hệ thống làm lạnh của tàu có vùng hoạt động hạn chế hoặc sức chứa nhỏ, một số qui định trong Qui phạm TCVN 6275:2003 này có thể được sửa đổi cho thích hợp với điều kiện là Đăng kiểm đã xem xét thỏa đáng.

4. Theo yêu cầu của Chủ tàu hoặc đại diện của Chủ tàu, Đăng kiểm có thể kiểm tra việc xếp hàng lên tàu có hệ thống làm lạnh đã đăng ký tại cảng xếp hàng phù hợp với các qui định ở Chương 7 của Qui phạm này. Khi hoàn thành kiểm tra với sự đồng ý của Đăng kiểm viên, giấy chứng nhận về kiểm tra xếp hàng lên tàu sẽ được cấp cho tàu. TCVN 6275:2003

5. Kiểm tra và chế tạo hệ thống điều chỉnh thành phần không khí được nêu ở -1 trên phải được Đăng kiểm xem xét thích đáng.

6. Các yêu cầu liên quan của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, TCVN 6259:2003 cũng áp dụng đối với vật liệu, trang thiết bị, việc lắp đặt hệ thống và tay nghề công nhân, trừ khi được Qui phạm qui định khác đi.

1.1.2. Các hệ thống đặc biệt

Kiểm tra và chế tạo hệ thống làm lạnh mà các qui định trong phần này không thể áp dụng ngay được vì lý do riêng phải được Đăng kiểm xem xét thích đáng.

1.1.3. Thay thế tương đương

Các hệ thống làm lạnh không tuân thủ các qui định của Qui phạm này có thể được chấp thuận với điều kiện là chúng phải được Đăng kiểm cho là tương đương với các qui định trong Qui phạm TCVN 6275:2003 này


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6275:2003 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu