TCVN 6276:2003/SĐ2:2005 về Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

TCVN 6276:2003/SĐ2:2005

QUY PHẠM CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU

Rules for Marine Pollution Prevention Systems of Ships

Lời nói đầu

Sửa đổi 2:2005 cập nhật những quy định, chỉ tiêu và yêu cầu trong năm 2005 cho TCVN 6276:2003.

Sửa đổi 2:2005 biên soạn dựa trên các Thông báo sửa đổi năm 2004 về hệ thống Quy phạm của Đăng kiểm NK (Nhật bản) Nghị định thư của IMO về công ước Quốc tế Mạn khô-66, các Công ước, quy ước quốc tế và khu vực có liên quan. TCVN 6276:2003/SĐ2:2005

Sửa đổi 2:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC8 Đóng tàu và Công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 6276:2003/SĐ2:2005 này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

QUY ĐỊNH CHUNGTCVN 6276:2003/SĐ2:2005

Tiểu mục -1 của 1.3.2 được bổ sung sửa đổi như sau:

1.3. Kiểm tra xác nhận các Giấy chứng nhận

1.3.2. Các giấy chứng nhận và hồ sơ khác

1. Lúc kiểm tra, các Giấy chứng nhận và hồ sơ sau đây phải được trình cho Đăng kiểm viên để xác nhận rằng các Giấy chứng nhận và hồ sơ này là phù hợp và được lưu giữ thường trực ở trên tàu (trừ các tàu được lai dắt không có người trực). Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra bất thường thì việc trình các Giấy chứng nhận và hồ sơ cho Đăng kiểm viên có thể được giới hạn đối với các giấy tờ có liên quan. TCVN 6276:2003/SĐ2:2005

(1) Giấy chứng nhận của thiết bị phân ly dầu – nước, hệ thống lọc dầu, thiết bị xử lý, thiết bị đo hàm lượng dầu và thiết bị xác định ranh giới dầu/nước,v.v… khi Đăng kiểm thấy cần thiết.

(2) Tài liệu hướng dẫn quy trình và trang thiết bị của hệ thống rửa bằng dầu thô đã được duyệt.

(3) Tài liệu hướng dẫn thao tác hệ thống ghi và kiểm soát việc xả dầu đã được duyệt. TCVN 6276:2003/SĐ2:2005

(4) Tài liệu hướng dẫn làm hàng và số liệu về ổn định tai nạn đã được duyệt.

(5) Tài liệu hướng dẫn khai thác và bảo hành đối với hệ thống lọc dầu ( trừ các tàu đang trong giai đoạn đóng mới trước ngày 1/7/2006)

(6) Tài liệu hướng dẫn sử dụng két nước dằn sạch.

(7) Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phân dòng chảy.

(8) Tài liệu hướng dẫn sử dụng dằn đặc biệt.

(9) Sổ ghi chép của hệ thống lọc dầu (trừ khi kiểm tra đăng ký và các tàu đang trong giai đoạn đóng mới trước ngày 1/7/2006).

(10) Sổ ghi chép số liệu của hệ thống ghi và kiểm soát việc xả dầu (trừ khi kiểm tra đăng ký).


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6276:2003/SĐ2:2005 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu