TCVN 6276:2003 về Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

TCVN 6276:2003

QUI PHẠM CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU

Rules for Marine Pollution Prevention Systems of Ships

Lời nói đầu

TCVN 6276 : 2003 thay thế cho TCVN 6276 : 1997.

TCVN 6276 : 2003 do Ban kỹ thuật TCVN/TC8 “Đóng tàu và Công trình biển” phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

1.1 Quy định chungTCVN 6276:2003

1.1.1 Phạm vi áp dụng

1 Qui phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu (sau đây được gọi tắt là “Qui phạm”) áp dụng cho việc kiểm tra, chế tạo kết cấu và thiết bị nhằm ngăn ngừa ô nhiễm của các tàu biển mang cấp của Đăng kiểm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đăng kiểm).

Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển nghĩa là kết cấu, thiết bị quy định ở Phần 3,4,7 và các Kế hoạch ứng cứu quy định ở Phần 5,6 Qui phạm này.

2 Trong trường hợp đặc biệt không thể áp dụng yêu cầu bất kỳ nào đó của Qui phạm, thì phải thỏa mãn những yêu cầu khác được Đăng kiểm công nhận dựa trên cơ sở Qui phạm này.

3 Các thiết bị khác của tàu dùng để ngăn ngừa ô nhiễm mà Qui phạm này không yêu cầu lắp đặt, phải thỏa mãn những yêu cầu được Đăng kiểm cho là cần thiết.

4 Các yêu cầu có liên quan trong TCVN 6259 : 2003 Qui phạm Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép được áp dụng đối với vật liệu, trang thiết bị, lắp đặt và tay nghề thợ thi công các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm, trừ khi có các yêu cầu khác được quy định trong Qui phạm TCVN 6276:2003 này.

1.1.2 Điều khoản tương đương

Đăng kiểm có thể cho phép lắp đặt trên tàu bất kỳ phụ tùng, vật liệu, thiết bị hoặc tổ hợp thiết bị nào khi chúng ít nhất có hiệu quả ngang với những điều mà Qui phạm này yêu cầu. Tuy nhiên, sự cho phép này không áp dụng đối với việc dùng các biện pháp khai thác tác động tới việc kiểm soát sự thải dầu để thay thế tương đương cho các đặc tính thiết kế và chế tạo được Qui phạm TCVN 6276:2003 này quy định.

1.1.3 Các quy định quốc gia

Đăng kiểm có thể thực hiện các quy định riêng liên quan đến vấn đề ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra theo chỉ dẫn của Chính phủ quốc gia mà tàu mang cờ hoặc Chính phủ quốc gia có chủ quyền mà tàu đang khai thác tại đó.

CHƯƠNG 2 THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

2.1 Quy định chung

2.1.1 Thuật ngữ

Những thuật ngữ sử dụng trong Qui phạm này được định nghĩa như sau, trừ khi có những quy định khác trong từng phần của Qui phạm TCVN 6276:2003:

(1) “Dầu” – Dầu mỏ bao gồm dầu thô, dầu nhiên liệu nặng, dầu bôi trơn, dầu đi-e-den, dầu lửa, xăng và các loại dầu khác được định nghĩa trong các tiêu chuẩn và quy định có liên quan.

(2) “Hỗn hợp dầu” – Hỗn hợp có chứa hàm lượng dầu bất kỳ (trừ phụ gia bôi trơn).


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6276:2003 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu