Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6277:2003/SĐ2:2005 về Quy phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa

TCVN 6277:2003/SĐ2:2005

QUY PHẠM HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỪ XA

Rules for Automatic and Remote Control Systems

Lời nói đầu

Sửa đổi 2: 2005 cập nhật những quy định, chỉ tiêu và yêu cầu trong năm 2005 cho TCVN 6277 : 2003.

Sửa đổi 2: 2005 biên soạn dựa trên các Thông báo sửa đổi năm 2004 về hệ thống Quy phạm của Đăng kiểm NK (Nhật bản) Nghị định thư của IMO về công ước Quốc tế Mạn khô-66, các Công ước, quy ước quốc tế và khu vực có liên quan.

Sửa đổi 2: 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC8 Đóng tàu và Công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 6277:2003/SĐ2:2005 này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Quy định chung

Mục 1.1.1 được bổ sung như sau:

1.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Quy phạm TCVN 6277:2003/SĐ2:2005 hệ thống điều khiển tự động và từ xa (sau đây gọi là “Quy phạm”) áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống điều khiển và kiểm soát tập trung cho các máy móc thiết bị, các hệ thống vận hành của buồng máy không có người trực ca theo chu kỳ và các thiết bị tự động vận hành (sau đây gọi là “Các hệ thống điều khiển tự động và từ xa”) của các tàu được Đăng kiểm Việt Nam (sau đây gọi là “Đăng kiểm”) phân cấp và dự kiến đăng ký theo Phần 1A của TCVN 6259 : 2003- Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.

2. Các yêu cầu nêu tại Chương 18, Phần 3 của TCVN 6259 : 2003 – Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép cũng áp dụng cho các hệ thống và thiết bị được sử dụng cho các hệ thống điều khiển tự động và từ xa bổ sung cho các yêu cầu của Quy phạm TCVN 6277:2003/SĐ2:2005 .

Mục 1.1.5 được sửa đổi như sau:

1.1.5. Thuật ngữ

Các thuật ngữ trong Quy phạm TCVN 6277:2003/SĐ2:2005 này được định nghĩa bổ sung cho các định nghĩa nên tại 18.1.2, Phần 3 của TCVN 6259: 2003- Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.

(1) Thiết bị tự động đặc trưng là một thuật ngữ chung để chỉ các thiết bị tự động đặc trưng cấp A, cấp B, cấp C và cấp D như được định nghĩa chi tiết dưới đây:

(a) Thiết bị tự động đặc trưng cấp A

Hệ thống nạp dầu nhiên liệu được điều khiển từ xa, hệ thống neo buộc tàu được điều khiển từ xa, hệ thống lái tự động, hệ thống bơm chuyển hàng lỏng chở xô được điều khiển từ xa, hệ thống nhận và xả nước dằn được điều khiển từ xa, các thiết bị đóng mở hàng cơ giới và các thiết bị ghi thông số của máy chính tự động.

(b) Thiết bị tự động đặc trưng cấp B

Hệ thống nạp dầu nhiên liệu được điều khiển từ xa, hệ thống neo buộc tàu được điều khiển từ xa, hệ thống lái tự động, hệ thống bơm chuyển hàng lỏng chở xô được điều khiển từ xa, hệ thống nhận và xả nước dằn được điều khiển từ xa, các thiết bị đóng mở bằng cơ giới, thiết bị kiểm soát con-ten-nơ đông lạnh, các tời kéo dây khẩn cấp, các tời điều khiển ống mềm làm hàng, các thiết bị ghi thông số máy chính tự động và các hệ thống kiểm soát tập trung các máy.

(c) Thiết bị tự động đặc trưng cấp C

Hệ thống nạp dầu nhiên liệu được điều khiển từ xa, hệ thống neo buộc tàu được điều khiển từ xa một cách độc lập, hệ thống lái tự động, hệ thống bơm chuyển hàng lỏng chở xô được điều khiển từ xa, hệ thống nhận và xả nước dằn được điều khiển từ xa, các thiết bị đóng mở bằng cơ giới, thiết bị kiểm soát con-ten-nơ đông lạnh, các tời kéo dây sự cố, các tời điều khiển ống mềm làm hàng, các thiết bị ghi thông số máy chính tự động, các hệ thống rửa boong cố định.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6277:2003/SĐ2:2005 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu