Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6278:2003/SĐ2:2005 về Quy phạm trang bị an toàn tàu biển

TCVN 6278:2003/SĐ2:2005

QUY PHẠM TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN

Rules for the Safety Equipment

Lời nói đầu

TCVN 6278:2003/SĐ2:2005

Sửa đổi 2:2005 cập nhật những quy định, chỉ tiêu và yêu cầu trong năm 2005 cho TCVN 6278:2003.

Sửa đổi 2:2005 biên soạn dựa trên các Thông báo sửa đổi năm 2004 về hệ thống Quy phạm của Đăng kiểm NK (Nhật bản) Nghị định thư của IMO về công ước Quốc tế Mạn khô-66, các Công ước, quy ước quốc tế và khu vực có liên quan.

Sửa đổi 2:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC8 Đóng tàu và Công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 6278:2003/SĐ2:2005này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chương 1

TCVN 6278:2003/SĐ2:2005

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Điều 1.2.6 được sửa đổi như sau:

1.2.6. Hồ sơ Đăng kiểm

1. Hồ sơ Đăng kiểm cấp khi giám sát chế tạo mới trang thiết bị an toàn

TCVN 6278:2003/SĐ2:2005

(1) Các trang thiết bị an toàn được chế tạo mới để lắp đặt, trang bị cho tàu biển phải được Đăng kiểm giám sát kỹ thuật theo các yêu cầu của Quy phạm này hoặc các yêu cầu cho công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74) tương ứng.

(2) Các trang thiết bị an toàn được nhập khẩu thì chủ tàu phải xuất trình hồ sơ giám sát kỹ thuật của cơ quan giám sát nước ngoài và khi cần thiết vẫn phải thực hiện các thử nghiệm mà Đăng kiểm yêu cầu theo Quy định của Quy phạm này hoặc các yêu cầu của SOLAS 74 tương ứng.

(3) Căn cứ vào kết quả giám sát kỹ thuật khi chế tạo mới nêu ở (1) hoặc hồ sơ giám sát kỹ thuật và thử nghiệm ở (2) Đăng kiểm sẽ cấp các giấy chứng nhận phù hợp ( Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp) chứng nhận trang thiết bị là thỏa mãn điều kiện lắp đặt, trang bị cho tàu biển.

2. Hồ sơ Đăng kiểm cấp khi giám sát việc trang bị, lắp đặt va sử dụng trên tàu biển.

Đăng kiểm giám sát kỹ thuật việc trang bị, lắp đặt và sử dụng các trang thiết bị an toàn khi đóng mới tàu biển cũng như trong quá trình khai thác tàu và cấp các giấy chứng nhận an toàn như sau:

(1) Đối với các tàu chạy tuyến quốc tế nằm trong phạm vi áp dụng của SOLAS 74.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6278:2003/SĐ2:2005 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu