Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6718:2000 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển (tàu có chiều dài trên 20 m)

TCVN 6718:2000

QUI PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU CÁ BIỂN (TÀU CÓ CHIỀU DÀI TRÊN 20M)

Rules for the Classification and Construction of Fishing Ships (Ships of 20 metres and over in length)

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6718 : 2000 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển có chiều dài trên 20 m ” được ban hành theo Quyết định số   ngày    tháng năm 2000.

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6718 : 2000 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển có chiều dài trên 20 m” là một bộ Tiêu chuẩn Việt Nam gồm 13 Tiêu chuẩn từ TCVN 6718 -1 : 2000 đến TCVN 6718 -13 : 2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6718 : 2000 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển có chiều dài trên 20 m” được biên soạn trên cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 : 1997 “Qui phạm Phân cấp và Đóng tàu biển vỏ thép”-1997, sử dụng các quy định mới nhất của các Công ước quốc tế hiện hành của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và các Tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tham khảo Qui phạm đóng tàu cá biển của các tổ chức Đăng kiểm quốc tế và kinh nghiệm đã tích lũy được trong lĩnh vực thiết kế, đóng mới, sửa chữa và khai thác tàu biển của Việt nam trong những năm qua.

Bộ TCVN 6718 : 2000 này do Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC8 – “Đóng tàu và công trình biển” biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học-Công nghệ và Môi trường ban hành.

1.1. Phạm vi áp dụng

Qui phạm TCVN 6718:2000 này được áp dụng để kiểm tra phân cấp và đăng kí các tàu cá biển tự chạy có chiều dài đường nước thiết kế trên 20,0m (sau đây trong Qui phạm này gọi chung là “tàu cá”). Trong quá trình thiết kế, đóng mới, sửa chữa và khai thác, các tàu cá phải được giám sát và phân cấp phù hợp với các yêu cầu được qui định trong Qui phạm này và các Qui phạm khác có liên quan (xem Phụ lục A) của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi áp dụng sẽ được quy định chi tiết hơn trong tùng Chương hoặc từng Phần của Qui phạm TCVN 6718:2000 này.

1.2. Định nghĩa

Ngoài việc sử dụng các định nghĩa tương ứng được đưa ra trong Tiêu chuẩn Việt Nam từ TCVN 6259 – 1 : 1997 đến TCVN 6259 – 11 : 1997 “Qui phạm Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”, trong Qui phạm TCVN 6718:2000 này áp dụng các định nghĩa sau :

(1) Tàu cá

Tàu cá là những tàu bao gồm tàu đánh cá, tàu công nghiệp hải sản, tàu dịch vụ thủy sản, tàu thu mua hải sản và những tàu có công dụng tương tự.

(2) Tàu đánh cá

Tàu đánh cá là tàu được dùng trực tiếp để đánh bắt cá (gồm các loại cá kể cả cá voi, hải báo, hải mã, cũng như các hải sản khác).

(3) Tàu công nghiệp hải sản

Tàu công nghiệp hải sản là tàu dùng để đánh và chế biến cá hoặc chỉ chế biến cá và các hải sản khác, có số nhân viên chuyên môn ở trên tàu nhiều hơn 12 người (tàu chế biến cá, tàu đánh cá thu, đánh cá voi, đánh cá mòi, tàu ướp lạnh, trạm nối chế biến cá hộp, chế biến bột cá, chế biến cá voi, tàu chở công nhân chế biến cá, công nhân đánh cá voi, công nhân công nghiệp đồ hộp trên tàu và những tàu tương tự).

1.3. Hoạt động giám sát

1.3.1. Cơ sở tiến hành hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát kỹ thuật được tiến hành trên cơ sở các qui định của Qui phạm này và các Qui phạm khác có liên quan, nhằm mục đích xác định trạng thái kỹ thuật của tàu, vật liệu, sản phẩm (máy móc, trang thiết bị v.v…) dùng để đóng, sửa chữa tàu có thỏa mãn những yêu cầu của Qui phạm này và các yêu cầu bổ sung hay không. TCVN 6718:2000

1.3.2. Yêu cầu bắt buộc

Việc áp dụng và thực hiện các yêu cầu của Qui phạm này và các yêu cầu bổ sung của Qui phạm này là bắt buộc đối với các cơ quan thiết kế, chủ tàu cá, xưởng đóng tàu, nhà máy chế tạo vật liệu và sản phẩm (máy móc và trang thiết bị) dùng cho tàu cá được Đăng kiểm kiểm tra, đăng kí kỹ thuật và phân cấp.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6718:2000 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu