TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) về An toàn máy – Dừng khẩn cấp – Nguyên tắc thiết kế

TCVN 6719:2008 / ISO 13850:2006

AN TOÀN MÁY – DỪNG KHẨN CẤP – NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design

Lời nói đầu

TCVN 6719:2008 thay thế TCVN 6719:2000 .

TCVN 6719:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 13850:2006.

TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

AN TOÀN MÁY – DỪNG KHẨN CẤP – NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) này quy định các yêu cầu về chức năng và nguyên tắc thiết kế đối với chức năng dừng khẩn cấp trên các máy, không phụ thuộc vào loại năng lượng sử dụng để điều khiển chức năng này.

Tiêu chuẩn TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) này áp dụng cho tất cả các máy, trừ:

  • các máy trong đó việc dừng khẩn cấp không làm giảm rủi ro;
  • các máy cầm tay và các máy được dẫn hướng bằng tay.

Tiêu chuẩn TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) này không áp dụng cho các máy có các chức năng như đảo chiều hoặc giới hạn chuyển động, làm lệch hướng, che chắn, phanh hoặc ngắt, mà nó có thể là một bộ phận của chức năng dừng khẩn cấp.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) . Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

IEC 60204-1:2005, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements (An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung).

IEC 60947-5-5:2005, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5: Control circuit devices and switching elements – Electrical emergency stop device with mechanical latching function (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 5-5: Cơ cấu mạch điều khiển và các phần tử chuyển mạch – Cơ cấu dừng khẩn cấp bằng điện có chốt cài cơ khí).

IEC 60417-DB:2002, Graphical symbols for use on equiment (on-line database) (Ký hiệu bằng hình vẽ dùng trên thiết bị) (cơ sở dữ liệu trực tuyến).

TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu