TCVN 6722-2:2002 (ISO 14123-2:1998) về An toàn máy – Giảm ảnh hưởng đối với sức khoẻ do các chất nguy hiểm phát thải từ máy – Phần 2: Phương pháp luận hướng dẫn quy trình kiểm tra

TCVN 6722-2:2002 (ISO 14123-2:1998)

AN TOÀN MÁY – GIẢM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT THẢI TỪ MÁY PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KIỂM TRA

Safety of machinery – Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures

Lời nói đầu

TCVN 6722 – 2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14123 – 2 : 1998. TCVN 6722 – 2 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 6722-2:2002 (ISO 14123-2:1998) này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

1. Phạm vi áp dụngTCVN 6722-2:2002 (ISO 14123-2:1998)

Tiêu chuẩn TCVN 6722-2:2002 (ISO 14123-2:1998) này qui định qui trình hướng dẫn lựa chọn các yếu tố tới hạn liên quan đến sự phát thải của các chất nguy hiểm để định ra các qui trình kiểm tra thích hợp.

Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1) và liên quan đặc biệt đến điều 8 của tiêu chuẩn đó.

2. Tiêu chuẩn trích dẫnTCVN 6722-2:2002 (ISO 14123-2:1998)

TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1) An toàn máy – Giảm ảnh hưởng đối với sức khoẻ do các chất nguy hiểm phát thải từ máy – Phần 1 – Nguyên lý và qui định đối với nhà sản xuất .

ISO/TR 12100-1:1992 Safety of machinery – Basic conceps, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology (An toàn máy – Khái niệm cơ bản, Nguyên lý chung trong thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận).

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6722-2:2002 (ISO 14123-2:1998) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu