TCVN 6784:2000 (ISO/IEC 66:1999) về yêu cầu chung đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT)

TCVN 6784:2000 (ISO/IEC 66:1999) về yêu cầu chung đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (HTQLMT)

General requirements for bodies operating assessment and certification of environmental management systems (EMS)

Lời nói đầu

TCVN 6784:2000 hoàn toàn tương đương với Hướng dẫn ISO/IEC 66

TCVN 6784:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Lời giới thiệu

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) của một tổ chức là công cụ để bảo đảm rằng, tổ chức được chứng nhận đó đã áp dụng một hệ thống quản lý các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức.

Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu cụ thể để đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận đang điều hành hệ thống chứng nhận của bên thứ ba một cách nhất quán và tin cậy, bởi vậy tạo điều kiện để được chấp nhận trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Tiêu chuẩn này được sử dụng làm cơ sở cho việc thừa nhận các hệ thống quốc gia thích hợp vì lợi ích trong thương mại quốc tế.

Tiêu chuẩn TCVN 6784:2000 (ISO/IEC 66:1999) này nhằm áp dụng đối với các cơ quan thực hiện các chức năng đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường, gọi tắt là các tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các cơ quan tham gia vào quá trình đánh giá HTQLMT.

Việc chứng nhận HTQLMT đòi hỏi phải đánh giá HTQLMT của tổ chức mà không đề cập đến mức độ đạt được cụ thể của kết quả hoạt động môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức. Bằng chứng về sự phù hợp với tiêu chuẩn về HTQLMT tương ứng hoặc tài liệu tiêu chuẩn và tài liệu bổ sung khác sẽ là một văn bản chứng nhận hoặc là một chứng chỉ HTQLMT.

Mặc dù tiêu chuẩn TCVN 6784:2000 (ISO/IEC 66:1999) này áp dụng cho các cơ quan có liên quan đến việc công nhận năng lực của tổ chức chứng nhận, có nhiều quy định có thể dùng trong các thủ tục đánh giá của bên thứ hai.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6784:2000 (ISO/IEC 66:1999) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu