Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6968:2007 về Quy phạm thiết bị nâng trên các công trình biển

TCVN 6968:2007

QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH BIỂN

Rules for offshore lifting appliances

Lời nói đầu

TCVN 6968 : 2007 thay thế cho TCVN 6968 : 2001.

TCVN 6968 : 2007 do Ban Kỹ thuật TCVN/TC8 “Đóng tàu và Công trình biển” phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Tiêu chuẩn TCVN 6968:2007 này được áp dụng cho các loại thiết bị nâng lắp đặt trên các công trình biển (nêu ở 1.3.(1)).

1.1.2. Các thiết bị nâng được thiết kế và chế tạo không theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 6968:2007 này, đều có thể được Đăng kiểm công nhận, với điều kiện chúng phải tuân theo các Quy phạm và Tiêu chuẩn được Đăng kiểm công nhận và phải thỏa mãn kết quả thử và kiểm tra do Đăng kiểm yêu cầu.

1.2. Tài liệu viện dẫn

TCVN 5309 : 2001 Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo.

TCVN 5315 : 2001 Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo các thiết bị máy và hệ thống.

TCVN 5316 : 2001 Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo trang bị điện.

TCVN 5317 : 2001 Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo vật liệu.

TCVN 5318 : 2001 Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo hàn.

TCVN 6171 : 2005 Công trình biển cố định – Quy định về giám sát kỹ thuật và phân cấp.

TCVN 6767-3 : 2000 Công trình biển cố định – Phần 3: Máy và Hệ thống công nghệ.

TCVN 6767-4 : 2000 Công trình biển cố định – Phần 4: Trang bị điện.

TCVN 7230 : 2003 Công trình biển cố định – Quy phạm phân cấp và chế tạo vật liệu.

TCVN 7229 : 2003 Công trình biển cố định – Quy phạm phân cấp và chế tạo hàn.

TCVN 6474 : 1999 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu chứa dầu.

ISO 3178 – 1988: Steel wire ropes for general purposes – Terms of acceptance.

ISO 2408 – 1985: Steel wire ropes for general purposes – Characteristics.

1.3. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ sử dụng trong Tiêu chuẩn TCVN 6968:2007 này được định nghĩa từ mục (1) đến (18) dưới đây, và theo các hình vẽ minh họa A.1 trong Phụ lục A (các thiết bị trên các hình vẽ này chỉ để minh họa cho các thuật ngữ kỹ thuật).

(1) Công trình biển là các công trình làm việc (sản xuất hoặc phục vụ) ở ngoài biển (Offshore Conditions) như giàn khoan biển cố định và di động, các tàu chứa dầu…

(2) Thiết bị nâng là cần trục dây giằng, cần trục quay, cổng trục, máy nâng và những thiết bị khác được dùng cho mục đích nâng trên các công trình biển.

(3) Tải trọng làm việc an toàn của thiết bị nâng SWL (Safe Working Load) là tải trọng lớn nhất được phép nâng kể cả các bộ phận dùng để mang hàng như móc cẩu, xà nâng, dây, gầu, thùng và khung cẩu hàng…

(4) Tải trọng tĩnh là khối lượng bản thân của các bộ phận cấu thành tác động lên bộ phận đang xét, ngoại trừ tải trọng làm việc an toàn.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 6968:2007 BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu