Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7282:2008 về Phao áo cứu sinh

TCVN 7282:2008 về Phao áo cứu sinh

PHAO ÁO CỨU SINH

Lifejackets

Lời nói đầu

TCVN 7282 : 2008 thay thế cho TCVN 7282 : 2003;

TCVN 7282 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC8 Đóng tàu và công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

PHAO ÁO CỨU SINH

Lifejackets

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7282:2008 này áp dụng để thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử các loại phao áo cứu sinh trang bị trên các phương tiện nổi: tàu, thuyền và các công trình biển.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 6278:2003 – Quy phạm trang bị an toàn tàu biển.

SOLAS 74 – Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974

LSA Code – bộ luật quốc tế về trang bị cứu sinh 1996

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Sản phẩm mẫu (Prototype)

Sản phẩm được chế tạo lần đầu thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7282:2008 này để từ đó các sản phẩm khác được chế tạo hàng loạt (hàng lô) đúng theo mẫu với cùng một thiết kế, loại vật liệu và quy trình chế tạo ở một cơ sở chế tạo.

3.2. Sản phẩm chế tạo hàng loạt (Mass production of product)

Sản phẩm được chế tạo theo lô sản phẩm phù hợp với sản phẩm mẫu, tại cùng một cơ sở chế tạo đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

3.3. Phao áo cứu sinh dùng cho hàng hải (Marine lifejackets)

Phao áo cứu sinh dùng để trang bị cho thuyền viên, hành khách và nhân viên chuyên môn khi tàu và công trình biển đang khai thác.

3.4. Phao áo cứu sinh dùng cho người khi làm việc (Working lifejackets)

Phao dùng cho những người có nguy cơ rơi xuống nước khi thực hiện các công việc trên các tàu và công trình biển không hành trình (Ví dụ: như gõ gỉ, sửa chữa… tại mạn tàu ở vùng nước neo đậu) hoặc các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ lụt và vui chơi giải trí.


TOÀN VĂN TIÊU CHUẨN TCVN 7282:2008 VỀ PHAO ÁO CỨU SINH BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu