Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7283:2008 về Phao tròn cứu sinh

TCVN 7283:2008 về Phao tròn cứu sinh

PHAO TRÒN CỨU SINH

Lifebuoys

Lời nói đầu

TCVN 7283:2008 thay thế cho TCVN 7283:2003;

TCVN 7283:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC8 Đóng tàu và công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7283:2008 này áp dụng để thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử các loại phao tròn cứu sinh dùng để trang bị trên các phương tiện nổi: tàu, thuyền và các công trình biển.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 6278:2003 – Quy phạm trang bị an toàn tàu biển.

SOLAS 74 – Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974.

LSA Code – Bộ luật quốc tế trang bị cứu sinh 1996.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Sản phẩm mẫu (Prototype)

Sản phẩm được chế tạo lần đầu thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này để từ đó các sản phẩm khác được sản xuất hàng loạt (hàng lô) đúng theo sản phẩm mẫu với cùng một thiết kế, loại vật liệu và quy trình chế tạo ở một cơ sở chế tạo.

3.2. Sản phẩm chế tạo hàng loạt (Mass production of product)

Sản phẩm được chế tạo theo lô sản phẩm phù hợp với sản phẩm mẫu, tại cùng một cơ sở chế tạo đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

4. Kí hiệu

4.1. Phao tròn cứu sinh dùng để trang bị trên tất cả các tàu và công trình biển hoạt động ở vùng biển quốc tế được ký hiệu là PTCS-1.

4.2. Phao tròn cứu sinh dùng để trang bị trên các tàu và công trình biển hoạt động ở vùng biển Việt Nam được ký hiệu là PTCS-2.

4.3. Phao tròn cứu sinh dùng để trang bị trên các tàu và công trình nổi (trừ tàu dầu và khu vực cất giữ có dầu) hoạt động ở vùng sông Việt Nam được ký hiệu là PTCS-3.


TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 7283:2008 VỀ PHAO TRÒN CỨU SINH BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu