TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000) về An toàn máy – Ngăn chặn khởi động bất ngờ

TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000)

AN TOÀN MÁY – NGĂN CHẶN KHỞI ĐỘNG BẤT NGỜ

Safety of machinery – Prevention of unexpected start- up

Lời nói đầu

TCVN 7300:2003 hoàn toàn tương đương ISO 14118 : 2000.

TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000) do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000) này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

1. Phạm vi áp dụng TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000)

Tiêu chuẩn TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000) này quy định các phương thức thiết kế nhằm ngăn chặn khởi động máy bất ngờ (xem 3.2) để đảm bảo sự an toàn của con người trong vùng nguy hiểm (xem phụ lục A).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho khởi động bất ngờ từ tất cả các nguồn năng lượng, bao gồm:

– nguồn cung cấp, ví dụ nguồn điện, thuỷ lực, khí nén;

– năng lượng dự trữ, ví dụ trọng lực, lò xo nén;

– tác động bên ngoài, ví dụ do gió;

2. Tiêu chuẩn trích dẫnTCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000)

ISO/TR 12100-1:1992 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology (An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên lý chung trong thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận).

ISO/TR 12100-2:1992 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles and specifications (An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên lý chung trong thiết kế – Phần 2: Nguyên lý và đặc tính kỹ thuật).

TCVN 7301:2003 (ISO 14121:1999) An toàn máy – Nguyên lý đánh giá rủi ro.

IEC 60204-1:1992 Safety of machinery – Electrical equypment of industrial machines – Part 1: General requyrements (An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung).

EN 1070 Safety of machinery – Terminology (An toàn máy – Thuật ngữ).

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 7300:2003 (ISO 14118:2000) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu