TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) về An toàn máy – Đánh giá rủi ro – Phần 1: Nguyên tắc

TCVN 7301-1:2008 / ISO 14121-1:2007

AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC

Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles

Lời nói đầu

TCVN 7301-1:2008 và TCVN 7301-2:2008 thay thế TCVN 7301:2003.

TCVN 7301-1:2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14121-1:2007.

TCVN 7301-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7301 (ISO/TR 14121) An toàn máy – Đánh giá rủi ro, gồm các phần sau:

  • TCVN 7301-1:2008 (ISO/TR 14121-1:2007), Phần 1: Nguyên tắc.
  • TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2:2007), Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp.

AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC

Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) này quy định nguyên tắc chung dùng để đáp ứng mục tiêu giảm rủi ro được xác định trong Điều 5, TCVN 7383-1:2004 . Các nguyên tắc đánh giá rủi ro này đem lại đồng thời kiến thức và kinh nghiệm thiết kế, sử dụng, sự cố, tai nạn và tổn hại liên quan đến máy để đánh giá các rủi ro được đặt ra trong các giai đoạn liên quan đến chu kỳ tuổi thọ của máy.

Tiêu chuẩn TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) này đưa ra hướng dẫn dạng thông tin cần thiết cho việc đánh giá rủi ro. Các quy trình được mô tả để nhận biết các mối nguy hiểm, dự toán và đánh giá mức rủi ro.

Tiêu chuẩn TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) này cũng đưa ra hướng dẫn để thực thi các quy định liên quan đến an toàn máy và về các loại tài liệu yêu cầu để kiểm tra việc đánh giá rủi ro đã thực hiện.

Tiêu chuẩn TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) này không áp dụng cho các rủi ro được đặt ra cho gia súc, của cải hoặc môi trường.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7383-1:2004 (ISO 12100-1:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

TCVN 7383-2:2004 (ISO 12100-2:2003), An toàn máy – Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc và đặc tính kỹ thuật.

TOÀN VĂN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) BẠN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu