TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007) về An toàn máy – Đánh giá rủi ro – Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

TCVN 7301-2:2008 / ISO/TR 14121-2:2007

AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VÀ VÍ DỤ VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP

Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods

Lời nói đầu

TCVN 7301-2:2008 và TCVN 7301-1:2008 thay thế TCVN 7301:2003.

TCVN 7301-2:2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14121-2:2007.

TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007) do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7301 (ISO 14121) An toàn máy – Đánh giá rủi ro, gồm các phần sau:

  • TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007), Phần 1: Nguyên tắc.
  • TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2:2007), Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp.

AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VÀ VÍ DỤ VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP

Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn thực hành cho việc tiến hành đánh giá rủi ro đối với máy theo TCVN 7301-1:2008 và mô tả các phương pháp và các công cụ khác nhau cho mỗi bước trong quy trình đánh giá.

Tiêu chuẩn TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007) này cũng cung cấp hướng dẫn thực hành cho việc giảm rủi ro (phù hợp với TCVN 7383) đối với máy, đưa ra hướng dẫn bổ sung cho việc lựa chọn các biện pháp bảo vệ thích hợp để đạt được sự an toàn.

Những người sử dụng tiêu chuẩn TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007) này là những người phải có sự hợp nhất về an toàn trong thiết kế, lắp đặt hoặc cải tiến máy (ví dụ, các kỹ sư thiết kế, kỹ thuật viên, chuyên gia về an toàn).

Tài liệu viện dẫn TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007)

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007). Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7301-1 : 2008 (ISO 14121-1:2007), An toàn máy – Đánh máy rủi ro – Phần 1: Nguyên tắc.

TOÀN VĂN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007) BẠN VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Close Menu